photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
yoram shpirer | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
GEPOG 11-Dec-2020 23:04
Hello,
I am contacting you to request permission to use one of your photographs for the Guide d'Identification des Oiseanx de Guyane, which will be published in French in 2022 by the non-profit GEPOG (Group for the Study and Protection of Birds in French Guiana). I would very much appreciate it if you could contact me at guide_gepog.en@yahoo.com.
Thank you very much in advance,
Catherine Guigui, Volunteer Assistant to the authors, Sylvain Uriot and Vincent Pelletier
Liz de Boisgelin 03-Sep-2013 09:27
Astonishing photos, absolutely wonderful, your patience is phenomenal.
Yours
Liz
gnter 30-Mar-2012 12:55
Dear Yoram,
Super Fotos !!!
I am an amateur zoologist from Austria and I work on a list of all bird species (only for myself and personal use). I want to add to all the animals in the list a picture, so I want to ask you, if I am allowed, to copy some pictures from your picture gallery by pbase in my lists - only for private use! I will not create a homepage, I will not sell the photos and I will not publish the photos - I only want to add them to my lists.
I am looking forward to a permission to copy some photos,

Yours faithfullyGÜNTER
Guest 04-Mar-2012 00:11
Fantastic photography. The header on you main page if it is not on a wall should be. Best J
Carol Newman 04-Mar-2011 13:53
magnificent photos. Biblical translation of AL KANFEI NESHER translated as "on the wings of am eagle"-- is it more accurate to translate "on the wings of a Griffon Vulture"? based on your descriptions... thank you so much for sharing your gift.
Where can I find Latin binomial nomenclature for accurate taxonomy?
I am an old lady birding for 50 years .. and long ago a student at a Bet Sefer Ivri..
Would love to get answers to above and
Do you show in the USA?
Dani Barchana13-Sep-2010 15:46
An Amazing collection of wonderful pictures. I have also attended 2 of your talks about the vultures and your work to preserve nature and found them fascinating.
Thank you for sharing your work.
Dani Barchana
Aggie 21-May-2010 18:22
Erev Tov Mi'Budapest
I received ya photos from a friend of mine former israeli sabre now living in N.Y. Ya surely have a load of passion to catch the perfect moment/sight of these beautiful nature's creatures.
Shalom from Budapest ... Aggie
Livia Trauber 07-May-2010 16:12
Hi,
I love your pictures. I live in Los Angeles, and I will be spending October and November in Israel. I also photograph wildlife. Can you recommend some places for me to photograph birds and other wildlife.
Thanks and keep the wonderful photography.
Livia Trauber photos4all@sbcglobal.net
krishan02-Feb-2010 13:36
Hi.... like your photos so much..... you are really great photographer..... im an artist and i paint on canvas. I hope we can be good friends.

krishan.

www.krishan.co.in
Bob Crouch 15-Jan-2010 15:00
I received the 'birds of Israel' from a friend in Jerusalem.
I enjoyed the presentation very much, thank you.
Bob
Jane LaLone 01-Jan-2010 19:25
Yoram, you capture more than the image, you catch the essense in your photos. Your photos make me yearn for the home of my youth, a farm in Northern New York, and the home of my heart, Israel. And, you inspired the need to finish the painting I have been working on. Your work is THAT GOOD. I am forwarding your site to some friends. Thanks so much!
robertoparmiggiani28-Dec-2009 19:17
Fantastic work well done
regards
Roberto
Ruth Egdi 17-Nov-2009 13:55
Wow! Amazing photos! Thankyou!
Sara 29-Aug-2009 13:09
äé éåøí

ëîé ùç÷ø àú éçñéä ùì ä÷å÷éä äîöåééöú åäòåøá äàôåø, øöéúé ìùàåì àåúê îäí ääñáøéí äîãòééí ìäúðäâåúä ùì ä÷å÷éä, ùäøé æå àéðä äúðäâåú î÷åáìú áòåìí áòìé äçééí, ìäèéì áéöéí á÷ï ùì ãåâøú àçøú åìòéúéí àó ìôâåò ááéöéä åáâåæìéä. àùðç ìùîåò îîê àå ì÷áì äôðéåú ìîéãò. úåãä

ùøé
BARELPR@BEZEQINT.NET


sharona 11-Aug-2009 14:23
Fantastic pictures. It's amazing to see the 3 legged wolf in such good condition.
01-Aug-2009 18:34
ùìåí éåøí, 1.8.09
æä òúä ÷éáìúé àú äîöâú ùìê òì äöéôåøéí.
ìåîø ùæä îöà çï áòéðé ìà îîöä àú ääúôòìåú îï äúîåðåú äîãäéîåú.
à/ öéìîú îöáéí ùàðé ùðéí çåìîú åî÷ååä ìøàåúí áèáò åèøí äöìçúé.
úåãä øáä òáåø äùéúåó,
ðåøéú çøîåï
Guest 30-May-2009 08:19
äéé éåøí
àéæä ëéó åúòðåâ ìäúçéì àú äáå÷ø òí úîåðåú ëì ëê éôåú åîãåé÷åú ëîå ùøàéúé áàúø ùìê
ùúîùéê ìäéðåú åúîùéê ìôøñí
úåãä øáä åçâ ùáåòåú ùîç
âéì ÷åèìø îöôä îúú
michal shaish 15-May-2009 20:12
éåøí ùìåí
àáà ùìé ùìç ìé äéåí îöâú òì öéôåøé éùøàì åàîø ùäéà îãäéîä áéåôéä.
ôúçúé åëîåáï ùøàéúé ùæä òáåãä ùìê. îöâú éôéôéä. ðøàä ìé ùøò éòáéø àåúä ìëì îùôçåú çåâ äöôøåú ùìå. ìäúøàåú îéëì ùéù àîà ùì øò
haim(nano)aviv 22-Apr-2009 17:34
הי יורם
אני מקווה שכתיבה בשפה העברית זה בסדר
אני צלם די חדש כשנה בענף ומעסק בתחום האירועים ומאוד אוהב את עולם הצילום ולומד את הענף בלי סוף וקורא כל חומר אפשרי
הוקסמתי ביותר בתמונותיך ומאיכותן הגבוהות והייתי שמח לדעת האם יש דרך כל שהיא בה תוכל להגשים לי חלום ואוכל לחבור אליך
וללמוד ממך בזמנך החופשי ובתשלום כמובן
אני בן 36 ומצלם בקנון 5די ועוד דבר חשוב הוא שאחרי שראיתי את תמונותיך החלטתי סופית כי קנון היא ה-מצלמה (זאת לאחר לבטים לגבי ניקון) שדי נעלמו לי אחרי העבודה שלך
אשמח לשמוע ממך - ננו
Boris Krivy 19-Apr-2009 16:18
I have been sent your birds presentation on pdf by a relative in Israel. It is quite beautiful and very impressive. I take pictures of birds when I can but they are only "grab
shots", although some have turned out very well. You must have spent hours on some of these.
Guest 13-Apr-2009 12:08
éåøí ùìåí,
äåñôúé ìéð÷ ìàúø ùìê áàúø ùìé,
www.seeking-the-world.com
àùîç àí úòùä æàú âí àúä ìâáé äàúø ùìé
éåñé
Ingrid Velleine 25-Mar-2009 10:27
Fabulous pictures!
I have just seen the birds pictures presentation and was pleased to see both the Hebrew and the English names on them, and correctly spelled.
Thanks for sharing them with us!
Monica 11-Mar-2009 01:54
your photographs are amazing - the colour, perspective, movement - all stunning!
Kol Ha Kavod!
rapoport 07-Mar-2009 09:54
hi Yoram,
wonderfull photos ! it is difficult to choose what are the bests !
i like very much the flowers and particulary the anemones. (rakefot)
i seek before several months a photo club in israel (if possible in french).
do you know something about this ?
thanks
Judith Itzhak 06-Mar-2009 10:23
Hi Yoram, what a gifted photographer you are! I enjoyed your photos very much! I love photography and can appreciate a good picture. Will certainly visit your site time and again. Kol hakavod!
Michal 19-Feb-2009 06:17
Very nice photos !!!!
photobuff12-Nov-2008 04:17
Your love of nature and of animals is obvious in your work, which I enjoy immensely. I've taken the liberty of adding you to my list of favourite artists on PBase.

Regards from Canada.
osprey26-Oct-2008 22:42
thank you for nice comment
Guest 10-Oct-2008 21:26
Nice Gallerys

http://www.birdmad.com/
Ingo Waschkies10-Oct-2008 06:27
Wonderful bird galleries, especially the raptors. I really enjoyed your series of Short-toed Eagle, stunning results. The shots of Griffon Vultures with Jackals and Wolves are absolutely breathtaking, too.

Thanks also for your kind comment on my page.

Keep it up,
Ingo Waschkies
20-Sep-2008 06:17
éåøí é÷ø
äàúø îãäéí áéåôéå. äöéìåîéí îøâùéí åîìàéí áøâéùåú åúáåðä. éù áê éëåìú äúáåððåú îãäéîä åàðé îàã àåäáú àú äáçéøåú äîåùëìåú ùàúä ì÷çú. àäáúé áîéåçã àú ÷èâåøéú ä"ôáåøéè" åáúåëä
. ëáù àú ìéáé äöá ä÷èï ÷èï àê îìà òåöîä åëç.òåðâ öøåó, àúé áøéì
Guest 31-Aug-2008 06:28
Fantastic photography, enjoyed going through.
As said, simply amazing.
ôùåè î÷ñéí î÷ñéí î÷ñéí î÷ñéí
omri 25-Jul-2008 12:45
hi youram, i loved the 'hivyaie' photos, it brought me great memories from the time when i used to live in moshav timorim and travel in the 'shfela' area.
at the moment i live in london. but every time i go back for a visit i have to spend some time in 'tel zafit' and that area, it gives me something i cannot get anywhere else.
thanks
omri
Guest 22-Jul-2008 22:44
Your work is simply amazing! =]
Omer
Holocau12-Jul-2008 05:59
Words cannot even describe how much I like your work. THANK YOU!
abe 18-Jun-2008 11:26
àéôä äãåëéôú ????
01-Jun-2008 17:21
úåãä òì äîöâú - äöéìåîéí îãäéîéí!
äàäáä ùìê ìöéôåøéí åìèáò îåáòú áöéìåîéí äììå.
hodaya 12-May-2008 18:03
ùìåí éåøí,
ðòéí îàåã,àðé äáçåøä îäúîåðä áùãä.
îàåã äåôúòúé ìøàåú àú äúîåðä ùìé áàúø ùìê áúîåðåú ùì äàðùéí.àùîç îàåã ìãòú àéôä åîúé öéìîú àú äúîåðä. úåãä.
anita habib 11-Mar-2008 10:51
I was amazed at your excelent photography and really enjoyed the birds. I will see the other photographs as well but in the meantime I will foreward this to friends and family whom I know will appreciate it. Congratulations on such fantastic work.
Anita Habib
nitai 18-Feb-2008 23:42
yoram
wonderful pics, i re-discover my beloved country thanks to your sensitive eyes.
thank you!
Rose von Selasinsky 12-Jan-2008 21:24
Wonderful! Congratulation for your breathtaking photographs. I´m fascinated. I wish you many more thrilling nature pictures.
Kind regards Rose
Heppenheim /Germany
www.selafotos.de
ifat 07-Jan-2008 22:56
beautiful pictures and i really enjoyed readingyour essay about the cuckoo and to watch the pictures of the cuckoos nestlings in the crow's nest. I am writing a seminar aboout the cuckoo's parasitism and have'nt seen such a magnificent photos of the cuckoos like those.
excellent work!!!
have a great day
Ifat
30-Dec-2007 21:04
ìéåøí
îæîï ìà øàéúé îöâú ëä éôä
äîåï úåãä òì äöéìåîéí äî÷ñéîéí
àùîç ìøàåú òåã
åùåá úåãä
ðéìé
RAINBIRDER21-Dec-2007 00:42
A stunning collection of images Yoram.
- 06-Dec-2007 21:46
öéìåîéí îøâùéí,îøäéáéí åëì îéìåú äúåàø ìà éñôé÷å.ëáòìú çðåú ñôøéí (ôøèéú)àðé éåãòú ùàðùéí îçôùéí ñôø öéìåí(áàðâìéú ãå÷à)òì öéôåøé äàøõ. éù î÷åí ìîçùáä?
àùîç ì÷áì îîê öéìåîéí áäîùê äãøê.
úåãä åçâ àåøéí ùîç
øåúé
, -, 01-Dec-2007 13:06
ìéåøí,é
çï çï òì äîöâú äîåôìàä.é
ðçðú áòééï çãä åèëðé÷ú öéìåí îãäéîä.é
äàí ðéúï ìîöååà âí ñôåøéí àåãåú äöéìåîéí? ëâåï çååéåú îéåçãåú, äéòøëåú, îé÷åí?é
Guest 29-Nov-2007 19:59
éåøí!ëì äëáåã ìäëéø àåúê ëöìí åöôø. äîöâú îøäéáä. äîùê ìöìí åìòðâ àåúðå.
ãáåøä åàåøé ñìò
29-Nov-2007 08:36
ôùåè îãäéí, î÷ñéí àê ùàúä îöìéç ìøàåú àú äéôä ùéù áàøõ äæàú, î÷ååä ùúîùéê ìäòáéø ìàçøéí àú îä ùòéðê øåàåú.
çáéáä
Guest 23-Nov-2007 21:17
éåøí,
âìøéä ðäãøú éù ìê, ëéêó ìäñúëì ôä òì äëì.
ðäðúé îëì øâò,

òìä åäöìç,
àåôéø
mali topaz 23-Nov-2007 05:03
îöâú éôéôéä, àùîç ì÷áì îîê áòúéã. , îìé
Dan Makraich 18-Nov-2007 14:08
ùìåí ìê éåøí, äöéìåîéí ùìê îîù îãäéîéí!!!!!!
àðé áî÷øä òìéúé òì äàúø ùìê, åòí úåëì ìòæåø ìé àðé éåãò îàåã, àðé öìí úçáéáï, àåäá áòé÷ø ìöìí ðåôéí, åéåöà ìé îîù ìà øò, äîåï àðùéí àåîøéí ìé àú æä, àôéìå àðùé àåîðåú (öéåø), àê ìà éåãò îä àôùø ìòùåú òí æä. àðé àùîç òí úòæåø ìé àôéìå ÷öú.
úåãä îøàù ãï î÷øàééê.
DANIEL 04-Nov-2007 07:27
YAIR TE ENVIO ESTE TEXTO EN ESPANIOL PORQUE ES MAS FACIL.SENCILLAMENTE ESPECTACULAR TUS FOTOS ADMIRO LA CALIDAD.DANIEL K.BIALIK
yair 03-Nov-2007 22:08
ôùåè î÷ñéí! úãò ùàúä îéàù àåúé ìäåöéà àú äîöìîä îäëéñ.
zeev deckel 24-Oct-2007 09:28
ùìåí ìéåøí
îöâú äöéôåøéí îãäéîä
îìà äòøëä åäîçîàåú òì äáéöåò äöéìåîéí
åäúåëï äðøçá
äñöéðåú òí äæàá îîù îøâùåú
àðé îöìí ëáø äøáä ùðéí
îæîï àì øàéú îöâú ëæå
æàá ã÷ì
öìí
22-Oct-2007 08:09
úåãä òì øâò ÷ñåí ëùøåàéí àú äîöâú
17-Oct-2007 06:20
äúöìåîéí ùìê ôùåè î÷ñéîéí åîøâùéí! àðé éìéãú ÷éáåõ áãøåí äàøõ åúîåðåú öéôåøé äãøåí îçæéøåú àåúé ìøâòé éìãåú ÷ñåîéí! úåãä âãåìä- ìéøåï
Reyno15-Oct-2007 18:13
Beautiful gallery and well captured images. Very well done indeed Yoram.
orna nir 13-Oct-2007 22:13
ùìåí éåøí, úåãä òì úîåðåú ðäãøåú. àôùø ãøëï ìçåù àú äèáò áîìà äãøå åìçåù àú äùðééä äæå äîéåçãú áä äúîåðä ðì÷çä.
àåøðä ðéø.
guest 08-Oct-2007 16:59
A friend in Israel sent us a powerpoint presentation of some of your pictures. They were wonderful, and I forwarded them to some friends who commented with words like "fantastic!"

Thank you for sharing them.
Martin
06-Oct-2007 21:33
ùìåí éåøí!
äîöâú öôåøé àøöðå - îîù îäîîú.
ááøëä
âðéä ÷ãí - îøëæ ÷ãí ìèéåìéí
Guest 05-Oct-2007 06:24
Hi Yoram,

The presentation is of rare quality. Moshe
Daniel Guralnik 04-Oct-2007 16:49
BEAUTIFUL.THANKS.
Zadok Machlev24-Sep-2007 13:28
äéé éåøí
÷éáìúé àú îöâú öéôåøé àøöðå.
ðäãø, î÷ñéí åòùåé á÷ôéãä.
ééùø ëç
öãå÷
gilanuriel30-Aug-2007 19:29
äéé éåøí, áãøê ëìì áòìé çééí áèáò åáëìì äí ìà îòðééðé ëùàðé îöìîú àå îùåèèú ôä, àáì öéìåîéê îøäéáéí áàåôï îéåçã åàôéìå øéâùå àåúé, àæ úåãä. àðé àò÷åá àçøéê îòëùéå åàçëä ìòåã. ùáú ùìåí. âéìä
Licaga25-Aug-2007 20:35
great gallery the birds shots are excelent very good work keep the spirit.

see you.
Guest 22-Aug-2007 07:37
äé éåøí
øàùéú áøëåú çîåú òì äëúáä á YNET
ùðéú, ùîçúé ìá÷ø ùðéú áâìøéä äîøäéáä ùìê

æäø
Guest 22-Aug-2007 01:45
Beautiful photos.
You can the nature with his own glory..
Cheers,
Yuli.
Guest 05-Aug-2007 10:44
This is a very nice collection of photos Yoram
Guest 14-Jun-2007 06:20
Wow, that is great. I'm at a loss of words.
Fabienne12-Jun-2007 19:09
Bonsoir Yoram, je voulais vous dire combien j'étais admirative devant vos magnfiques galeries. Vos photos sont splendides et faites avec art. Meilleures salutations Fabi
Zadok Machlev21-May-2007 05:15
ðäðä ìá÷ø ëì ôòí îçãù
öãå÷
Andrey Wagner19-May-2007 17:09
Hi Yoram!
I saw your favorites presentation and have to admit there is some work you've done! :-)
Amazing captures!!!
Thank you for sharing!
Regards Andrey!
ofer zilberstein19-May-2007 08:38
Hi Yorm,
Thanks for the kind words at my gallery.
Guest 15-May-2007 22:28
Great Website

http://www.pbase.com/dean_eades
Guest 15-May-2007 22:26
Great Website

http://www.pbase.com/dean_eades
Guest 05-May-2007 07:15
äúîåðåú äðåñôåú îäîîåú
ìà øàéúé òåã öéìåîé èáò îøäéáéí
ëîå ùìê
. â
Massimiliano Farinetti04-May-2007 21:36
Thanks a lot for all your comments
Cheers!
anuschka03-May-2007 21:55
Can't tell you how impressed and pleased I am to see you images.
Thanks for sharing.
Guest 27-Apr-2007 19:04
äâòúé òí äîìöä ùì çáø åöìí é÷ø
ãøåø ãåéãîï
äúáåððúé, äúôòîúé, äéììúé, åçìúúé ìäéùàø

æäø øáä
David Chauvin26-Apr-2007 10:30
Incredible work, Yoram! So many fantastic images that convey your passion for nature. Bravo!
neos_marc26-Apr-2007 01:45
Thank you fo visiting my Pbase-site. I have seen your very professional pictures and have placed your site to my fovorites.
Gerard Koehl25-Apr-2007 04:43
Merci beaucoup pour votre passage et commentaire sur ma galerie et de m'avoir fait découvrir vos photos.
Je viens de me regaler en les voyants. J'y reviendrai plus en détails, je vous ai ajouté à mes favoris. A bientôt..
Gérard
Esa Ervasti23-Apr-2007 16:10
Thank your comments, Yoram.
You have awesome galleries!
Bernt Axelsson20-Apr-2007 18:20
I am glad you commented my galleries and gave me a chance to find your marvellous collection of photos - really inspiring. V

Best regards,
Bernt
Wim de Groot18-Apr-2007 21:38
I enjoyded looking at your photographes.
Aspecially the spotted hyena with prey.
However I wondered why you do not replace the filename of your photographes for the real name of the animal.
It would improve your site very much.
Greetings form Holland, Wim de Groot
James Prudente18-Apr-2007 21:04
Your images are excellent. I have bookmarked your pbase site.

Cheers,

Jim Prudente
dm16-Apr-2007 23:02
Fabulous compositions -- great shots all around. You are a gifted photographer with a keen eye.
Guest 16-Apr-2007 17:17
äé éåøí,
öéìåîé äçúåìä îãäéîéí
øåöéí òåã
â
Kat13-Apr-2007 22:43
Outstanding galleries, thank you so much for sharing!
Kind regards
Kat
Guest 05-Apr-2007 19:07
äé é÷éøé
îãäéí îãäéí åùåá àéï òìéê
÷áì öì"ù òì äèìôåï
àðé
Bill Robinson04-Apr-2007 05:02
G'day Yoram,
Your galleries contain so many beautiful and breathtaking images.
A treat to view.
cheers
Bill
Tom Merigan03-Apr-2007 20:39
Thanks for comments and vote on my gallery.You are a great nature photographer which makes that vote meaningful. Tom Merigan
ofer zilberstein31-Mar-2007 17:20
Hi Yoram,
Thanks very much for the comments in my guestbook
Tou are very talentad photographer and it's a pleasure watching your photos.
Have a good day.
Guest 31-Mar-2007 04:16
éåøí ùìåí
ëîå ùäáèçúé çæøúé
îãäéí
éåôé ùì úîåðåú äèáò äðôìà îúâìä ãøê úîåðåúéê
ðùàø ø÷ ìäùòï ìàçåø åìäðåú
âãé àäã
ilunic muallem20-Mar-2007 12:40
øàéúé úîåðä ùìê àöì éåñé ÷øîø åàú ä÷éùåø ìâìøéä

äòéðééí äúøåööå áúàååä îúîåðä ìúîåðä

úîåðåú áàéëåú ðäãøú

áäçìè àäáúé

áéãéãåú

àéìåðé÷
Guest 20-Mar-2007 10:59
Dear Yoram,
You have so beautifully photos in yours portfolio...Excellent my friend...Greetings from Montenegro, old/new country in Europa, and i will come back with pleasure...
Kath Brewer12-Mar-2007 23:21
Thank you for your comments on my galleries. You have some great galleries and fantastic photos here.
Guest 09-Mar-2007 09:27
Many thanks for your comment on my site Yoram - you too have a great site with some wonderful shots. I will look forward to seeing more!
Cheers
Matt
Guest 08-Mar-2007 22:30
Nice Gallery


http://www.pbase.com/dean_eades
Guest 08-Mar-2007 11:18
I love your work. Thanks for sharing.
Guest 05-Mar-2007 17:07
éåøí , øàéúé àú úîåðåúééê ëì ëê äøáä ôòîéí åúîéã ðäðä îçãù . úîåðåú îøùéîåú.
Chris Klapheke27-Feb-2007 15:26
Hi Yoram--thanks for visiting my hummingbird gallery and thanks for the kind words.

I have truly enjoyed browsing your galleries!

Cheers!

Chris
Joanne Kamo27-Feb-2007 08:09
Yoram,
I loved your slide show. You have so many outstanding and hard to get nature images, I will certainly visit some more. Wonderful work. Joanne
Michal Pistol26-Feb-2007 12:02
âìøéä îøùéîä åîéåçãú éù ìê
àéëåú ììà ãåôé !!
úåãä ùáàú ìøàåú âí àðé ùìé :)
àîùéê ìá÷ø æä áèåç
îéëì
Guest 25-Feb-2007 13:30
Yoram, I was amaized by your galleries. Excellent photo technique.
Best Regards.
Paul Cools24-Feb-2007 21:36
Thank you for your comment on my website, I have seen alot of amazing and beautiful photo's in your gallery's

Regards,
Paul
Guest 24-Feb-2007 19:14
Your photography is amazing! You are very talented. I liked all of your photos very much but the red flowers were especially breathtaking, as was the action in the vulture gallery. Great work!
Esa Ervasti23-Feb-2007 18:43
I have to come back again your galleries, you have stunning stuff of birds.
Thank you for visiting my galleries!
Manas Khan23-Feb-2007 17:12
What a beautiful gallery you have here. All those are treat to eyes.
I feel honored that you liked my photography.
Added you in my favorite group.

regards,
Manas. (http://www.pbase.com/artlessbeauty )
Guest 23-Feb-2007 15:28
Thanks very much for the nice comment on my work, very much appreciated...
Your bird images are not so bad either, excellent work...
Guest 21-Feb-2007 19:30
Hi! I found your galleries after you left your kind comment on mine. I'm glad i came to look - you have some fantastic images on here! I think i may be back to view a few more times yet.... :)
gdrhdgfhdth21-Feb-2007 12:29
Hi Yoram,
your galleries are amazing. Especially the vulture/wolf series, the short-toed eagles, and the turtle photo in you favorites gallery. Very inspiring work!
Dennis
Guest 20-Feb-2007 15:59
Thanks Yoram for your kind words, but I must say that I realy like your pictures as well... THANKS!
Guest 13-Feb-2007 18:54
You have some very amazing galleries! I will definitely come back to view more!
Guest 09-Feb-2007 16:45
nice Gallery

http://www.pbase.com/dean_eades
Tim Rucci07-Feb-2007 16:11
Wonderful photos! I enjoyed looking through your galleries.
Best regards ~ Tim
Guest 04-Feb-2007 21:39
Thanks for stopping by and giving my gallery a view, I just took some time of my own and visited your site, wow what a great Pbase gallery of fantastic images. Greetings from USA Michigan.
Chad
nicolebouglouan04-Feb-2007 14:00
You have wonderful galleries with so beautiful shots, as birds or flowers!
Thank you for your kind comments on my page.
Nicole
Zadok Machlev18-Jan-2007 20:35
äéé éåøí
âìøéä î÷ñéîä òí îâååï àãéø
ùì úîåðåú èáò îøùéîåú.
úòðåâ ìòééðéí
ëì äëáåã
ááøëä
öãå÷
Guest 14-Jan-2007 21:51
ãøåø ùìç ìé ìéð÷ ìâìøéä ùìê

úîåðåú îãäéîåú
àðé àçæåø ìá÷ø
ëì äëáåã
âãé àäã
Guest 12-Jan-2007 21:41
nice Gallery

http://www.pbase.com/dean_eades
Victoria04-Jan-2007 10:35
Hi Yoram,
Thanks for your nice comment. Also because it gave me the chance to browse yours.
Bye for now, Victoria
Nick Powell03-Jan-2007 22:43
I'm glad I came across your galleries, you have some superb Kingfisher shots. Definitely added to my favourites list!
Ivan Cholakov03-Jan-2007 18:19
You have a great collection of nature shots! keep up the good work!
allon kira28-Nov-2006 17:32
Hi Yoram,
It's so good to see you here!
As I've already told you before - your wonderful wild life photos are inspiration for me.
Keep on your great job!
Rgds, allon.