photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dennis Swayze | profile | all galleries >> Galleries >> Kakagi Lake Canoe Trip 2007 tree view | thumbnails | slideshow

Kakagi Lake Canoe Trip 2007

Destination...an island on Kakagi ( Crow ) Lake, Ontario. Objection...R&R. The day's where spent reading, paddling/exploring, fishing,feasting on gourmet meals, staying dry and a little photography. One evening gave use a front row seat to Natures Feature Presentation...a sunset and cloud formations that we will not soon forget. A couple day's/mornings where cloud covered with storms passing through...which makes for not great photo opportunities.
I hope that you enjoy our adventure on Kakagi Lake as much as I did photographing them...many thanks to my paddling partners. Hard to keep a canoe steady when trying to get photos...))
g6/97/639797/3/85120038.bBWEBzPv.jpg g6/97/639797/3/85120039.cUcDh98C.jpg g6/97/639797/3/85120040.RMYaNeXs.jpg g6/97/639797/3/85120042.lez3Ibu2.jpg g6/97/639797/3/85120044.hjbdVu3t.jpg g6/97/639797/3/85120045.uKfgHV4L.jpg
g6/97/639797/3/85120046.XQsWJH7Z.jpg g6/97/639797/3/85120047.Uw2T2wxn.jpg g6/97/639797/3/85120048.1UlATssp.jpg g6/97/639797/3/85120049.WnmIFzBP.jpg g6/97/639797/3/85120050.VcnlqDT1.jpg g6/97/639797/3/85120051.tP88YU8x.jpg
g6/97/639797/3/85120052.wLpjLLov.jpg g6/97/639797/3/85120053.mUMQvDkA.jpg g6/97/639797/3/85120055.h9GvTrVE.jpg g6/97/639797/3/85120056.1Kv4kaQR.jpg g6/97/639797/3/85120054.oPyTJXx6.jpg g6/97/639797/3/85120057.9O2nJ01n.jpg
g6/97/639797/3/85120058.yNJGg8EN.jpg ...doesn't get any better than this...
...doesn't get any better than this...
g6/97/639797/3/85120059.GMjKalIj.jpg g6/97/639797/3/85120060.oDQw9UfM.jpg ...what a feast...
...what a feast...
g6/97/639797/3/85120062.ojMP1wgl.jpg
g6/97/639797/3/85120483.dyngtd6P.jpg g6/97/639797/3/85120484.2TpwWM25.jpg g6/97/639797/3/85120485.TbYGkJNw.jpg g6/97/639797/3/85120486.OpOZ6FtZ.jpg g6/97/639797/3/85120487.xN8qBnTV.jpg g6/97/639797/3/85120490.ky9fjVvm.jpg
g6/97/639797/3/85120491.5UgPckCR.jpg g6/97/639797/3/85120492.UKJTUptN.jpg g6/97/639797/3/85120493.LoRFsNIK.jpg g6/97/639797/3/85120495.9sFgNRiY.jpg ...what a way to end the day...
...what a way to end the day...
g6/97/639797/3/85120496.on1pdipH.jpg
g6/97/639797/3/85120498.FOun4GqR.jpg ...what a view...
...what a view...
g6/97/639797/3/85120501.Ve3QBF0V.jpg ...we are here...
...we are here...
g6/97/639797/3/85120503.1hL7SQej.jpg g6/97/639797/3/85120504.pnAmqH6i.jpg
g6/97/639797/3/85120505.Bsw6bZYx.jpg g6/97/639797/3/85120506.8prGjOoT.jpg g6/97/639797/3/85120508.Q8djx37K.jpg g6/97/639797/3/85120509.CM6g5pYK.jpg g6/97/639797/3/85120510.BYHDNEZw.jpg g6/97/639797/3/85121927.gjiFYyGh.jpg
g6/97/639797/3/85121930.B0VRSbpE.jpg g6/97/639797/3/85121931.GFJtHGFB.jpg g6/97/639797/3/85121933.5AiiMZQA.jpg g6/97/639797/3/85121934.eHHUFTMg.jpg g6/97/639797/3/85121936.8c8w6D3T.jpg g6/97/639797/3/85122832.rEk9LupE.jpg
g6/97/639797/3/85122837.COo2A0Md.jpg g6/97/639797/3/85122840.ytgKJ9cX.jpg g6/97/639797/3/85122844.Jx0h63Ks.jpg g6/97/639797/3/85122852.yvHm8mj5.jpg g6/97/639797/3/85122855.FkCMPEJA.jpg g6/97/639797/3/85122858.66aXddOL.jpg
g6/97/639797/3/85122861.QHTmQaPk.jpg g6/97/639797/3/85122865.dewvoAFT.jpg g6/97/639797/3/85122871.XQW7kzcy.jpg g6/97/639797/3/85122875.F0lhZxvx.jpg g6/97/639797/3/85122882.7iFp9gBK.jpg g6/97/639797/3/85122887.Xvz8hfN5.jpg
g6/97/639797/3/85122891.9ePwYR2N.jpg g6/97/639797/3/85122896.bgH6C4ft.jpg g6/97/639797/3/85122900.7LASbJD6.jpg g6/97/639797/3/85122905.A0CJ0nEp.jpg g6/97/639797/3/85122909.kqQ4zods.jpg g6/97/639797/3/85122913.w4BvGs4O.jpg
g6/97/639797/3/85122918.GqwyTOEy.jpg g6/97/639797/3/85122922.x2jqcDuq.jpg g6/97/639797/3/85122925.H1Ihyv0c.jpg g6/97/639797/3/85126368.QdmlfNc2.jpg g6/97/639797/3/85126369.1ExMUKF4.jpg g6/97/639797/3/85126370.Teh489WZ.jpg
g6/97/639797/3/85126372.E3ZnK3IU.jpg g6/97/639797/3/85126373.6VCJvH17.jpg g6/97/639797/3/85126374.mOs8PEYL.jpg g6/97/639797/3/85126375.nALYD51D.jpg g6/97/639797/3/85126376.KYx70NhR.jpg ...morning moon...
...morning moon...
g6/97/639797/3/85126378.8oyUMv7n.jpg g6/97/639797/3/85126379.LLym5Ncr.jpg g6/97/639797/3/85126380.Ho1XXC29.jpg