photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Danny Yanai | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
dvas11-Jun-2012 13:46
äé ãðé
øàéúé ùúéàåøéí áòáøéú îôéòéí ëâ'éáøéù. îöàúé ôéúøåï ìëê àöìé. úåëì ììëú ì
http://rishida.net/tools/conversion/
åìúøâí òáøéú.
àí æä îòðééï àåúê, öåø ÷ùø.
ñùä
Agns 02-Feb-2012 14:35
Hi Danny, what news ?
Agnes
Michal Pistol07-Mar-2010 17:01
âìøéä îøùéîä éù ìê
îàã ðäðééúé ìùåèè áä

îéëì
a mother 17-Oct-2009 16:55
ãðé òøá èåá, ðëðñúé ìàúø åöéúé áñéåï ùìëí ðøä éàéø, úéðå÷ú ëåáùú áéåôéä, îãäéîä, àéï äøáä îä ìëúåá, äñéôåø îåëø ìé îäîùôçä , àçééðéú ùìé ðàá÷ú áîçìä æå ëáø çåãùéí øáéí, äñéôåø ñáåê å÷ùä, îä ìäâéã, àéê ìòåãã, ëîáåï ùì àçã î÷áì æàú àçøú åîáéï áàåôï ùåðä àú ëì îé ùìà ðîöà ùí, áúåê äçååééä ä÷ùä.
îöèòøú ùìà éëåìúé ìòæåø.òùéúé áîàé 2009 áãé÷ä áòæø îöéåï åàó ùéìîúé òáåøä ëãé ìäéîöà îúàéîä ìëì îé ùìà éäéä, æàú òì àó âéìé (àîà ìéìãéí). îçæ÷ú àúëí, äöéìåîéí îòåøøéí äúôòìåú, öåôä áäí åùåú÷ú , äí îãáøéí áòã òöîí.
ùéäéä ìëí ø÷ èåá åäøáä àåø, ùîçä åðçú.
Pauline02-Jan-2009 15:46
Continued prayer, good energy, love and peace for all and especially for Sivan, i've not forgotten her!

Pauline
Jeanne Newman18-May-2008 00:39
Danny - I have been following Baby Sivan's courageous journey and I am so glad I stopped in this evening to see how much she has grown and how well she is! I am sending love and light to you and to your family entire, from New York.

My very best to you,
Jeanne
Guest 15-Sep-2007 17:36
This is a beautiful gallery Danny, well done

http://www.pbase.com/nickclayton
roulette 27-Nov-2006 19:23
u have the beauty site
Shahzad - Canada 23-Nov-2006 18:38
Danny - all my sincere wishes for your little Sevan
I was moved and pray for her speedy recovery.
Your work and conception is great.
15-Nov-2006 19:18
ùìåí îùôçú éðàé
äàúø îøâù îàåã åàðé îàçìú ìëí äøáä áøéàåú åäöìçä...úäéå çæ÷éí áùáéì ñéåï
áòæøú äùí ùúúçæ÷ åúáøéà
äôöúé àú äàúø ùìëí ìëì øùéîåú äúôåöä ùìé åâí äåà äëåúøú áîñðâø ùìé
áäöìçä!
24-Oct-2006 08:42
ìîùôçú éðàé
éù ìé ñåâ ãí 0- òí îúàéí ìñéååï àæ öøå ÷ùø ìàééîì ùìé åàðé îåëï ìúøåí
áäöìçä!
23-Oct-2006 16:04
ìîùôçú éðàé.
îçæ÷ú àúëí áùòä ÷ùä æå. îàçìú ìëí àú ëì äáøéàåú åäàåùø ùáòåìí.
äçìîä îäéøä, èåáä åîìàä ìñéååï.
ãðä.
Guest 06-Oct-2006 01:49
hi danny
the pictures at the baby sivan gallery are horrible and so amamzing at once....
this amazing little girl realy touched my through your remarkeble work, and i know she will get well and live a happy and wonderfull life!!!!!
rama, israel
Guest 29-Sep-2006 14:32
øàéúé àú äàéîééì.àí ñåâ ãí
A+
îúàéí ìéìãä,àùîç ìúøåí
öåø àéúé ÷ùø áîééì
TamarMaly@hotmail.com

áäöìçä,îàçìú ìä äçìîä îìàä!
úîø.
28-Sep-2006 07:17
äúîåðåú éôåú...àáì àðé ðëðñúé áéâìì ñéååï, ÷áìúé äàéîàééì åäú÷ùøúé ìîñ' äðééã ùäéä ùí åäîéåçñ ìîð÷ äãí åàéï òí îé ìãáø - àó àçã ìà òåðä åìà çåæø!0
öåø òéîé ÷ùø ìðééã 7721223-050 àå ìàéîàééì:0
gordonit@actcom.net.il
áäöìçä òí ñéååï...äøáä áøéàåú åùðä èåáä! 0
îúé âåøãåï
daniela 24-Sep-2006 22:42
To you, sweet Sivan
I wish you to get well soon and hope i can contribute with something to your recovery.
Although i'm not a religious person, I pray to God with all my heart for you to get well and always wear abig smile on your face.
all my love, Daniela Braunstein from Rishon LeZion
22-Sep-2006 05:23
ìñéååï äî÷ñéîä
ìàîà ,àáà åëì äîùôçä
äöèòøúé îàåã ùìà ôâùúé àúëí ìàçì ìëí ùðä èåáä òí áùåøåú èåáåú åáøéàåú ùìîä åëîåáï çâ ùîç.
úåãä øáä òì äáøëä äî÷ñéîä òí ñéååï(ãðé ìîøåú ùéù ìê àåáé÷èéí îðöçéí ñéååï åàîà, àúä àåîï !!!!
àæ îàçìú ìëí àú ëì äèåá ùáòåìí àðùéí é÷øéí
ùøåï
Menno Alberts19-Aug-2006 11:46
I really liked browsing your Jerusalem galleries very much! I put them on in slideshow and I really enjoyed it! -Menno
Guest 01-Aug-2006 03:51
I pray for your beautiful girls health,my heart was touched.Thank You for sharing her with us. United States
Eric Hewis18-Jul-2006 18:27
I know you have other things on your mind at the moment, but could you change the text and make it easier to read?
I look forward to seeing pictures of your baby when she recovers.
Guest 16-Jul-2006 22:38
ãðé
ëì îä ùàëúåá ìà é÷øà áàåôï ùäééúé åöä ùéòáåø àìéëí
îçæé÷ àöáòåú åðåùà úôéìä ìàì ùáùîééí ùäëì éòáåø áùìåí
äéå çæ÷éí

æäø (ä÷áåöä ùì ùìåîé)
Lilith10-Jul-2006 22:17
Does he or she has nothing on?
Thanks for your comment, beautiful gallery you've got! I am impressed.
With love,
Lilith
james mcnamara 29-Mar-2006 11:08
nice one,cheers from oz
israel bardugo24-Oct-2005 19:11
òáåãä éôä
çåîøéí èåáéí îàåã
òí öéåã î÷öåòé éåúø äúîåðåú éäéå éôåú éåúø
áäöìçä
Haziine EyTina 11-Sep-2005 08:37
Shalom Danny,

I have absolutely enjoyed your work it is beautiful

Haziine
Guest 28-Aug-2005 18:53
Hi Danny,
beautiful work you have here, very emotional.
Best regards,
Marisa
Alex 29-Jun-2005 18:18
hello? Shalom

Is it possible to post one of your pictures? I am only interested in one picture showing Jerusalem.
Please email me back at stonakis@yahoo.com

Great job man. especially on Ethiopian Orthodox and Jewish pictures. Beautiful.
Thanks

Alex
Irith 12-Feb-2005 22:59
Danny
The pictures are fantastic.
Whenever I thought that I found the nicest picture , I was mistaken.
Every picture is expressive, and has its own beauty. Therefore the choice is hard. Keep on photographing such nice things.

Good luck
Irith Kremer
WEIJL 28-Nov-2004 10:21
IN ONE WORD:
BEAUTIFULL!!!
Alan Skonieczny 09-Sep-2004 10:36
Wonderful photos. Full of inspiration. Keep up the good work!
Alan
North Carolina, USA
Agns 08-May-2004 08:42
Just good
thank you
Agnès
Lira Low 13-Apr-2004 09:11
Danny,
your photos are fantastic and i can feel the emotion in them. you've inspired me to see beauty everywhere. keep up the good work and hope to see more..!
Cheers, Lira.
Melbourne, Australia.
Guest 19-Nov-2003 20:02
Danny-
Inspiring work! Great captures of people and nature!

Vincent Valle
Princeton, NJ
Noah 30-Oct-2003 11:28
Danny,
Thanks for sharing your very nice gallery with me.
I am impressed.
Noah.