photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Ken Leonard | profile | all galleries >> Galleries >> Knotts Berry Farm Holiday Season 2009 Vol. #2 tree view | thumbnails | slideshow | map

Knotts Berry Farm Holiday Season 2009 Vol. #2

Taken on a somewhat rainy Friday. Very few people but a great opportunity to get some good shots. The majority of what you will see here are from the fantastic ice show known as Snoopy's Cool Christmas. Some of these are geotagged, view the map version here:

http://maps.pbase.com/xl1ken/kbf092

All photos drastically downsized and Copyright 2009 all rights reserved. Printing of these images prohibited. Feel free to share these online versions with friends and family for a Holdiay season treat. I must ask however that you give me credit.

This was actually the second time at Knotts this season. I will be putting up a "1st" album later in the week. Photos in this album are virtually unedited except for converting to JPG from full size RAW and downsizing for online viewing only. Once I upload album #1 I am going to in and edit the best of the photos and upload those into a special album. I included the chicken as there has been chickens on the grounds for as long as I can remember. Perhaps the source of some of the chicken dinner restaurant fare? :-)

Thank you and Happy Holiday season to all

Ken
g3/26/12626/3/120220024.okrDQila.jpg g3/26/12626/3/120220026.7nymUUw7.jpg g3/26/12626/3/120220027.0wb4FKhW.jpg g3/26/12626/3/120220028.iLTMyrsu.jpg
g3/26/12626/3/120220029.lPjoQvv9.jpg g3/26/12626/3/120220030.L8J7BegL.jpg g3/26/12626/3/120220031.VPU8JSJ9.jpg g3/26/12626/3/120220032.vnQCDKEh.jpg
g3/26/12626/3/120220033.L1NrYzHi.jpg g3/26/12626/3/120220034.3XofjVWA.jpg g3/26/12626/3/120220035.AnbBZoQ0.jpg g3/26/12626/3/120220036.A9jrfUCN.jpg
g3/26/12626/3/120220037.AOFsKQWd.jpg g3/26/12626/3/120220038.T4J26DLa.jpg g3/26/12626/3/120220039.pY7I2gmc.jpg g3/26/12626/3/120220040.a4sCTMC1.jpg
g3/26/12626/3/120220041.2m5S6cJS.jpg g3/26/12626/3/120220042.jQzXQsxP.jpg g3/26/12626/3/120220043.OKUsI8wY.jpg g3/26/12626/3/120220044.w9HtcMF7.jpg
g3/26/12626/3/120220045.aqPOvD4a.jpg g3/26/12626/3/120220046.ZxJ99tVJ.jpg g3/26/12626/3/120220047.tAWGqSOt.jpg g3/26/12626/3/120220048.Hkmy35OZ.jpg
g3/26/12626/3/120220049.A4Z1Rqmm.jpg g3/26/12626/3/120220050.oUMFD4VC.jpg g3/26/12626/3/120220051.lQ6vzBoR.jpg g3/26/12626/3/120220052.2kX5xfUR.jpg
g3/26/12626/3/120220053.9ywsoruO.jpg g3/26/12626/3/120220054.16clCXgL.jpg g3/26/12626/3/120220055.Qb6u0xyP.jpg g3/26/12626/3/120220056.5JIB4hwm.jpg
g3/26/12626/3/120220057.vQZYTv7O.jpg g3/26/12626/3/120220058.cywaQGwk.jpg g3/26/12626/3/120220059.3PuzmoKD.jpg g3/26/12626/3/120220060.BcQrnMtB.jpg
g3/26/12626/3/120220061.lTH0MutS.jpg g3/26/12626/3/120220062.yysiO48g.jpg g3/26/12626/3/120220063.DxJmm8rC.jpg g3/26/12626/3/120220064.pSJdjKHS.jpg
g3/26/12626/3/120220066.VyVWCZIu.jpg g3/26/12626/3/120220067.d4WZweu5.jpg g3/26/12626/3/120220068.ePw3Nilz.jpg g3/26/12626/3/120220069.3uKADAf5.jpg
g3/26/12626/3/120220070.p2Wja9t8.jpg g3/26/12626/3/120220071.3yeeMSxN.jpg g3/26/12626/3/120220072.JkdBwfoB.jpg g3/26/12626/3/120220073.WREOWZmu.jpg
g3/26/12626/3/120220074.YffxXx73.jpg g3/26/12626/3/120220075.vteOwKOH.jpg g3/26/12626/3/120220076.IIyBvsMS.jpg g3/26/12626/3/120220077.5UL7zdCU.jpg
g3/26/12626/3/120220078.coirE0nb.jpg g3/26/12626/3/120220079.Vvr0BgD6.jpg g3/26/12626/3/120220080.HZQZIfjN.jpg g3/26/12626/3/120220081.1ldoK69w.jpg
g3/26/12626/3/120220082.jM3M7pZd.jpg g3/26/12626/3/120220083.5dJNMszh.jpg g3/26/12626/3/120220084.js829pzf.jpg g3/26/12626/3/120220085.7hYi7Neh.jpg
g3/26/12626/3/120220086.bCIyHvik.jpg g3/26/12626/3/120220087.yPRCTD7S.jpg g3/26/12626/3/120220088.3IdNo733.jpg g3/26/12626/3/120220089.8GI8didJ.jpg
g3/26/12626/3/120220090.J2pqF8EJ.jpg g3/26/12626/3/120220091.DxpzIZsV.jpg g3/26/12626/3/120220092.2dCtLFQl.jpg g3/26/12626/3/120220093.3pALGlXI.jpg
g3/26/12626/3/120220094.NhxQPt6J.jpg g3/26/12626/3/120220095.NhHUeEBF.jpg g3/26/12626/3/120220096.JFf4Y3zX.jpg g3/26/12626/3/120220097.3lD9tjXn.jpg
g3/26/12626/3/120220098.Iaajw6Di.jpg g3/26/12626/3/120220100.wmIfHdAj.jpg g3/26/12626/3/120220101.B4n9Ee59.jpg g3/26/12626/3/120220102.kklcEVzH.jpg
g3/26/12626/3/120220103.nuqhv0mS.jpg g3/26/12626/3/120220105.iQ8dmmBk.jpg g3/26/12626/3/120220107.dKazAviz.jpg g3/26/12626/3/120220109.VWqZ7jVG.jpg
g3/26/12626/3/120220111.se2B6QtP.jpg g3/26/12626/3/120220113.RLTqVqey.jpg g3/26/12626/3/120220115.UBz56nra.jpg g3/26/12626/3/120220117.TdB2FdGa.jpg
g3/26/12626/3/120220119.NF8so5wy.jpg g3/26/12626/3/120220121.WPQCHPON.jpg g3/26/12626/3/120220123.glI9edXp.jpg g3/26/12626/3/120220125.kLDb6i3M.jpg
g3/26/12626/3/120220127.BSu3KRj7.jpg g3/26/12626/3/120220129.4VJL0Qjb.jpg g3/26/12626/3/120220131.p61fa3kj.jpg g3/26/12626/3/120220133.dBEKf83Z.jpg
g3/26/12626/3/120220135.V3LTihqI.jpg g3/26/12626/3/120220136.1dMbCBKS.jpg g3/26/12626/3/120220138.s8c3KYD3.jpg g3/26/12626/3/120220139.Pw94MM1C.jpg
g3/26/12626/3/120220140.5Vl9Majj.jpg g3/26/12626/3/120220141.fb5z4qsP.jpg g3/26/12626/3/120220142.CpJcwBbb.jpg g3/26/12626/3/120220143.07NmrQE1.jpg
g3/26/12626/3/120220145.otWXJBfP.jpg g3/26/12626/3/120220146.jC7twS60.jpg g3/26/12626/3/120220147.h5YuTU0e.jpg g3/26/12626/3/120220148.NnWJLugU.jpg
g3/26/12626/3/120220149.m4HBoM9m.jpg g3/26/12626/3/120220150.5J4SBSKo.jpg g3/26/12626/3/120220151.2lzZ17Kz.jpg g3/26/12626/3/120220152.pxEDsyx8.jpg
g3/26/12626/3/120220153.BC5hqIE8.jpg g3/26/12626/3/120220154.2n2lCfKn.jpg g3/26/12626/3/120220155.AUScGo3A.jpg g3/26/12626/3/120220156.jK4d2XFB.jpg
g3/26/12626/3/120220157.qtBFr3fM.jpg g3/26/12626/3/120220158.Yw52ji53.jpg g3/26/12626/3/120220159.a0WjwOkT.jpg g3/26/12626/3/120220160.TC9kO3fA.jpg
g3/26/12626/3/120220161.XCszDFOE.jpg g3/26/12626/3/120220162.lz9Qw6qh.jpg g3/26/12626/3/120220163.4iGB7bwv.jpg g3/26/12626/3/120220164.HZ8UmWJz.jpg
g3/26/12626/3/120220165.W5Ian3fz.jpg g3/26/12626/3/120220166.GlJiqTvu.jpg g3/26/12626/3/120220167.Q8CKuNQ2.jpg g3/26/12626/3/120220168.qkCssAM7.jpg
g3/26/12626/3/120220169.66Ns0CkK.jpg g3/26/12626/3/120220170.ojWkoxLA.jpg g3/26/12626/3/120220171.FpVtWAOU.jpg g3/26/12626/3/120220172.GLo2vFXT.jpg
g3/26/12626/3/120220173.3wfKtnTd.jpg g3/26/12626/3/120220174.KoQV0Azk.jpg g3/26/12626/3/120220175.HgCMIlhW.jpg g3/26/12626/3/120220176.VJfK9G1s.jpg
g3/26/12626/3/120220177.arMmaYLc.jpg g3/26/12626/3/120220178.UiijRVOE.jpg g3/26/12626/3/120220179.V9zUczjj.jpg g3/26/12626/3/120220180.AQ3BDJJo.jpg
g3/26/12626/3/120220181.03Anv71u.jpg g3/26/12626/3/120220182.svtz8Ykl.jpg g3/26/12626/3/120220183.TMVXEKu0.jpg g3/26/12626/3/120220184.h4WsTzuS.jpg
g3/26/12626/3/120220185.yuvW4yiE.jpg g3/26/12626/3/120220187.MqzAzgRL.jpg g3/26/12626/3/120220188.i6touzmk.jpg g3/26/12626/3/120220189.jBPbzs6B.jpg
g3/26/12626/3/120220190.66xlxiuC.jpg g3/26/12626/3/120220191.I9vUUrCp.jpg g3/26/12626/3/120220192.4ReJK092.jpg g3/26/12626/3/120220193.TMRN9UZm.jpg
g3/26/12626/3/120220194.mZnZT4Ft.jpg g3/26/12626/3/120220195.ZvAr73t5.jpg g3/26/12626/3/120220196.AN1uQWqu.jpg g3/26/12626/3/120220197.MHdxzc9M.jpg
g3/26/12626/3/120220198.h5aijeaX.jpg g3/26/12626/3/120220199.Kt2b8GNV.jpg g3/26/12626/3/120220200.i7IGToq9.jpg g3/26/12626/3/120220201.PEopWRNp.jpg
g3/26/12626/3/120220203.JDJuq3Dh.jpg g3/26/12626/3/120220204.Txh7O57v.jpg g3/26/12626/3/120220205.URDVVNoH.jpg g3/26/12626/3/120220206.L2Ccahxi.jpg
g3/26/12626/3/120220207.7lwwAQGL.jpg g3/26/12626/3/120220208.DdmVrZgD.jpg g3/26/12626/3/120220209.JvI99htr.jpg g3/26/12626/3/120220210.u0g5n1tk.jpg
g3/26/12626/3/120220211.Kq5OsBs3.jpg g3/26/12626/3/120220212.Yo8Y6U4J.jpg g3/26/12626/3/120220213.cLUkfbtt.jpg g3/26/12626/3/120220214.FltcWahU.jpg
g3/26/12626/3/120220215.wvvQ4gLB.jpg g3/26/12626/3/120220216.86OKMxsn.jpg g3/26/12626/3/120220217.XPLnw9Gi.jpg g3/26/12626/3/120220218.EE84952y.jpg
g3/26/12626/3/120220219.MtFUGl5R.jpg g3/26/12626/3/120220220.3WzyC6G7.jpg g3/26/12626/3/120220221.AEYj5D7f.jpg g3/26/12626/3/120220222.mDGQnIAE.jpg
g3/26/12626/3/120220223.mvOFLjGI.jpg g3/26/12626/3/120220224.6bYhxSbL.jpg g3/26/12626/3/120220225.MCgAm5bs.jpg g3/26/12626/3/120220227.7LE4Xsq5.jpg
g3/26/12626/3/120220229.lhHe0N6j.jpg g3/26/12626/3/120220231.1Zb3rhb4.jpg g3/26/12626/3/120220233.uNikwnmn.jpg g3/26/12626/3/120220235.ge18rjvv.jpg
g3/26/12626/3/120220236.jglNbhys.jpg g3/26/12626/3/120220237.hVeVhfvz.jpg g3/26/12626/3/120220238.120XteGO.jpg g3/26/12626/3/120220239.EDOVUfHL.jpg
g3/26/12626/3/120220240.RusSsbog.jpg g3/26/12626/3/120220241.SnIInRVW.jpg g3/26/12626/3/120220242.ITHx2Nff.jpg g3/26/12626/3/120220243.FTrSefWk.jpg
g3/26/12626/3/120220244.hUuezC1h.jpg g3/26/12626/3/120220245.QSKx0ON3.jpg g3/26/12626/3/120220246.ukT6yfj4.jpg g3/26/12626/3/120220247.cMgYDLrL.jpg
g3/26/12626/3/120220248.DDt27RXQ.jpg g3/26/12626/3/120220249.8SdwFGbc.jpg g3/26/12626/3/120220250.EZFL13uL.jpg g3/26/12626/3/120220251.LhGeLaUG.jpg
g3/26/12626/3/120220252.XXdn9OWr.jpg g3/26/12626/3/120220253.wnQa5jAZ.jpg g3/26/12626/3/120220254.WeJRdUNN.jpg g3/26/12626/3/120220255.Cf7JECpw.jpg
g3/26/12626/3/120220256.hmcgQUKC.jpg g3/26/12626/3/120220257.U3oJwVMf.jpg g3/26/12626/3/120220259.6aNV4B3O.jpg g3/26/12626/3/120220260.8S60qc6K.jpg
g3/26/12626/3/120220261.oqo5ZQ3e.jpg g3/26/12626/3/120220262.RSjGk9Ze.jpg g3/26/12626/3/120220263.JwPxz1cK.jpg g3/26/12626/3/120220264.ohSaoNl6.jpg
g3/26/12626/3/120220266.mDhIWySo.jpg g3/26/12626/3/120220267.6eigjyMh.jpg g3/26/12626/3/120220268.ztqU5o4W.jpg g3/26/12626/3/120220269.FIdMARHZ.jpg
g3/26/12626/3/120220270.QBHZgh9J.jpg g3/26/12626/3/120220271.vKkGGjTy.jpg g3/26/12626/3/120220272.WoVp5VRN.jpg g3/26/12626/3/120220273.nxqIesBp.jpg
g3/26/12626/3/120220274.vJOET8fH.jpg g3/26/12626/3/120220275.tkz4TscO.jpg g3/26/12626/3/120220276.t7XkpQQu.jpg g3/26/12626/3/120220277.VN8kYYgC.jpg
g3/26/12626/3/120220279.kjZ8S9Nt.jpg g3/26/12626/3/120220280.qG68nQyk.jpg g3/26/12626/3/120220281.jfgFZC5i.jpg g3/26/12626/3/120220282.yC2LcKIq.jpg
g3/26/12626/3/120220284.irxWhgsg.jpg g3/26/12626/3/120220285.oqlOTd1Q.jpg g3/26/12626/3/120220286.nMPVs1yQ.jpg g3/26/12626/3/120220287.8dYoiX2l.jpg
g3/26/12626/3/120220288.b50yUfRB.jpg g3/26/12626/3/120220289.rqdzckbE.jpg g3/26/12626/3/120220290.88WA9Aaa.jpg g3/26/12626/3/120220292.ekVuZdZP.jpg
g3/26/12626/3/120220293.CVb5Qzrp.jpg g3/26/12626/3/120220294.hMZ35Au0.jpg g3/26/12626/3/120220295.StZb8VUR.jpg g3/26/12626/3/120220296.3cBZciXv.jpg
g3/26/12626/3/120220297.OIPp9eAW.jpg g3/26/12626/3/120220298.G4LG1K8m.jpg g3/26/12626/3/120220299.pPEedFCs.jpg g3/26/12626/3/120220300.sdqzOJnX.jpg
g3/26/12626/3/120220301.GCjEKUBC.jpg g3/26/12626/3/120220302.Xf0shs9D.jpg g3/26/12626/3/120220304.TDgKI4xM.jpg g3/26/12626/3/120220305.XS49j11t.jpg
g3/26/12626/3/120220306.OBYx9XAf.jpg g3/26/12626/3/120220307.aFth9MNU.jpg g3/26/12626/3/120220308.KF1j6OoX.jpg g3/26/12626/3/120220309.nGIx9aMs.jpg
g3/26/12626/3/120220310.e6xcp5nu.jpg g3/26/12626/3/120220312.uEcWbkOX.jpg g3/26/12626/3/120220313.58EnKI7v.jpg g3/26/12626/3/120220314.BECstnRY.jpg
g3/26/12626/3/120220315.SxGmvQaa.jpg g3/26/12626/3/120220316.0amoqXjn.jpg g3/26/12626/3/120220317.yE8TSptF.jpg g3/26/12626/3/120220318.WfU4ErMs.jpg
g3/26/12626/3/120220320.zF1nlmIP.jpg g3/26/12626/3/120220321.cmU4YaJp.jpg g3/26/12626/3/120220322.BsyUQR9o.jpg g3/26/12626/3/120220323.ZqSsqrvQ.jpg
g3/26/12626/3/120220324.1MfJeuPU.jpg g3/26/12626/3/120220325.dG8emkUr.jpg g3/26/12626/3/120220326.o4YRS57E.jpg g3/26/12626/3/120220327.CA3mnvdA.jpg
g3/26/12626/3/120220329.6lAWD9mg.jpg g3/26/12626/3/120220330.ESB3zctV.jpg g3/26/12626/3/120220332.LeoY63ak.jpg g3/26/12626/3/120220334.9RgfudXS.jpg
g3/26/12626/3/120220336.KKyqe629.jpg g3/26/12626/3/120220337.H77YyjEX.jpg g3/26/12626/3/120220338.3N3PpBoZ.jpg g3/26/12626/3/120220339.NuBJOzeE.jpg
g3/26/12626/3/120220340.ABHGB9Ad.jpg g3/26/12626/3/120220341.iucwE6bU.jpg g3/26/12626/3/120220342.1DCDTFWp.jpg g3/26/12626/3/120220343.aaFY7Ri8.jpg
g3/26/12626/3/120220345.5wjGnAdY.jpg g3/26/12626/3/120220346.XWAi9zll.jpg g3/26/12626/3/120220348.2IqHqno0.jpg g3/26/12626/3/120220350.Gg8OUWiy.jpg
g3/26/12626/3/120220351.mwvBXDPP.jpg g3/26/12626/3/120220352.7IURwKAe.jpg g3/26/12626/3/120220353.buZxa7ip.jpg g3/26/12626/3/120220356.P9eX0OED.jpg
g3/26/12626/3/120220357.vRodYCco.jpg g3/26/12626/3/120220358.F151skbK.jpg g3/26/12626/3/120220359.D6wVlV3S.jpg g3/26/12626/3/120220360.HB9qEqP1.jpg
g3/26/12626/3/120220361.46GI6QZa.jpg g3/26/12626/3/120220362.PsEYW7wc.jpg g3/26/12626/3/120220363.USv2lchU.jpg g3/26/12626/3/120220364.6niJ035D.jpg
g3/26/12626/3/120220365.VlSgX2PP.jpg g3/26/12626/3/120220366.c0Kd0faV.jpg g3/26/12626/3/120220368.08eiegUs.jpg g3/26/12626/3/120220369.0nYYDYJj.jpg
g3/26/12626/3/120220370.tn9UdOev.jpg g3/26/12626/3/120220371.bUYziaSf.jpg g3/26/12626/3/120220372.IBlNhiRk.jpg g3/26/12626/3/120220373.Q4RJxLRB.jpg
g3/26/12626/3/120220375.GNVk4r6L.jpg g3/26/12626/3/120220376.tiK43lE4.jpg g3/26/12626/3/120220377.pGgvYMkB.jpg g3/26/12626/3/120220378.2O51z0Dz.jpg
g3/26/12626/3/120220379.gGSiIBiS.jpg g3/26/12626/3/120220380.0qDyLD20.jpg g3/26/12626/3/120220381.lFudJmL9.jpg g3/26/12626/3/120220382.9k1xPBT4.jpg
g3/26/12626/3/120220383.C8289sUM.jpg g3/26/12626/3/120220384.3NxGbeqs.jpg g3/26/12626/3/120220385.r85xV8wx.jpg g3/26/12626/3/120220386.wdMLqQ2u.jpg
g3/26/12626/3/120220387.D5VsXDXr.jpg g3/26/12626/3/120220388.6WVXlWiu.jpg g3/26/12626/3/120220390.VFkcUix8.jpg g3/26/12626/3/120220392.pvMem6fE.jpg
g3/26/12626/3/120220393.zI1jrrxd.jpg g3/26/12626/3/120220394.7CNpQUYK.jpg g3/26/12626/3/120220395.C2CDICvt.jpg g3/26/12626/3/120220396.2l4scWB1.jpg
g3/26/12626/3/120220397.8gbYTHiq.jpg g3/26/12626/3/120220398.R4uqs5Pn.jpg g3/26/12626/3/120220399.8l7HV6WY.jpg g3/26/12626/3/120220400.T7T2RXKZ.jpg
g3/26/12626/3/120220401.dshgVKk3.jpg g3/26/12626/3/120220402.p47oXH2N.jpg g3/26/12626/3/120220403.PPpFwMoZ.jpg g3/26/12626/3/120220404.HNZDzTlD.jpg
g3/26/12626/3/120220405.saLepH74.jpg g3/26/12626/3/120220406.uKBeq7b6.jpg g3/26/12626/3/120220407.ctRUIRPS.jpg g3/26/12626/3/120220408.aeCBwZm7.jpg
g3/26/12626/3/120220409.r9L5uqbT.jpg g3/26/12626/3/120220410.sk4CgYMp.jpg g3/26/12626/3/120220411.6SKdVIfz.jpg g3/26/12626/3/120220412.g87okom1.jpg
g3/26/12626/3/120220413.SrxRx0bZ.jpg g3/26/12626/3/120220414.Q07DBRuL.jpg g3/26/12626/3/120220415.UpxDPgob.jpg g3/26/12626/3/120220416.EoieuOIe.jpg
g3/26/12626/3/120220417.EXFHTziJ.jpg g3/26/12626/3/120220419.D3mFDy4p.jpg g3/26/12626/3/120220420.i5MnxNyG.jpg g3/26/12626/3/120220421.nq8I1qyP.jpg