photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Bergen - RAF©UF - VSN - Roald Atle Furre-Christine Urquhart Furre | all galleries >> Galleries >> U-Boot-U-Boat-Ubaat -"WolfPack"-Bergen-Norwegen > U34-Emden - Bergen - Norwegen
previous | next
23-SEP-2006

U34-Emden - Bergen - Norwegen

https://www.youtube.com/watch?v=7fETxjeqGsQ
https://www.youtube.com/results?search_query=u+32+german+submarine

Ubootlied

"Wir sind die Ubootleute,
die grauen Wölfe auf grauem Meer.
Vor uns weht fahl der Tot daher
(Nur uns gehört der Ozean)
und Schiffe sind unsere Beute.
Heut sind wir hier und morgendort,
uns gab unser Admiral ein Wort:
Kameraden, stets dran denken:
Angriff,ran,versenken!"

Kilde: Hübner

DOKTYPE: Spørsmål 13
DATO: 1999-02-10
SPØRRER: Solheim, Erik (SV)
KOMITE: Utenrikskomiteen
RETTES TIL: Utenriksministeren
SVARER: Vollebæk, Knut (KrF)

Spørsmål nummer 13

Erik Solheim (SV) : Jeg skal få stille dette spørsmålet til utenriksministeren:

« En israelsk ubåt som kan ta atomvåpen, øver for øyeblikket i norsk farvann. Ytterligere tester er planlagt.
Hvem har gitt tillatelse til slike øvelser og mener utenriksministeren det er klokt av Norge å importere sikkerhetspolitiske problemer på denne måten? »

Utenriksminister Knut Vollebæk : Utenriksdepartementet fikk seg for ca et år siden forelagt en forespørsel fra Forsvarsdepartementet om å vurdere en anmodning om anledning til å utprøve en israelsk undervannsbåt i norsk farvann, og i den sammenheng benytte marinens orlogsstasjon i Marvika. Det dreide seg om en undervannsbåt av Dolphin-klassen. Israel har hatt tre undervannsbåter av denne typen til bygging ved tysk verft.

Forespørselen ble gjenstand for vurdering i Utenriksdepartementet, herunder i forhold til regelverket for eksport av forsvarsmateriell og tjenester. Det ble funnet riktig å vurdere anmodningen som tjeneste i henhold til dette regelverket og konkludert med at det var grunnlag for å gi tillatelse.

På bakgrunn av en bred vurdering gav Utenriksdepartementet i brev til Forsvarsdepartementet klarsignal for bruk av testfasiliteter ved Marvika orlogsstasjon.

La meg få presisere at norske myndigheter har lagt til grunn at undervannsbåtene er av konvensjonell type. Vi har også lagt til grunn at en slik tillatelse ikke innebærer noen særordning for Israel.
La meg få opplyse at det også foreligger til behandling anmodning om anløp av to av de nevnte israelske ubåtene av Dolphin-klassen. Regjeringen er innstilt på å imøtekomme denne søknaden i henhold til det tidligere nevnte regelverket, som Stortinget har godkjent.

Erik Solheim (SV) : Jeg skal få takke for svaret, som inneholdt et par interessante momenter, særlig den klare vektleggingen av at dette var et israelsk skip, i og med at det går under tysk kommersielt flagg i norske farvann - som i så måte er aldeles merkelig, når det i henhold til Janes informasjon er overtatt av Israel for over et år siden. Det framgår av utenriksministerens svar at Norge har sett dette som et israelsk skip. Det må da være tillatt å spørre om hvorfor man driver denne komedien med ikke engang tysk militært, men tysk kommersielt flagg - om det kan ha til hensikt å dekke over den reelle bruken av det.

Så ble det sagt at Regjeringen hadde lagt til grunn at det var en konvensjonell ubåt. Nå skal ikke jeg oppnevne meg til noen militær ekspert, men det er vel slik at mange ubåter kan levere både atomvåpen og konvensjonelle våpen. Av det man kan lese av internasjonal ekspertise på området, er det svært mange som mener at Israel skaffet seg dette for å ha en mulighet for å slå tilbake med atomvåpen dersom israelske landbaserte atomvåpen skulle bli slått ut. Jeg ber om utenriksministerens kommentar til om det er lurt å importere slike muligheter til Norge.

Utenriksminister Knut Vollebæk : La meg først si at det er riktig at vi har lagt til grunn at det er et israelsk fartøy. Hvorfor det går med tysk flagg, kan ikke jeg svare på, men hvis det hadde vært et tysk fartøy, hadde ikke Utenriksdepartementet behøvd å være inne i bildet, for da hadde det ifølge NATO-regler vært Forsvarets overkommando så vidt jeg vet - iallfall Forsvarsdepartementet - som hadde håndtert saken.

Jeg kan ikke være enig i at det dreier seg om import av sikkerhetspolitiske problemer, som representanten nevner i sitt spørsmål. Det dreier seg om en teknisk utprøving av undervannsbåter som bygges av et tysk verft for Israel. Anmodningen har vært praktisk begrunnet, og den er vurdert i forhold til regelverket for eksport av forsvarsmateriell og tjenester. Regjeringen har som nevnt etter en bred vurdering funnet å kunne gi klarsignal. Vi mente at dette var å anse som en tjeneste, og at det derfor ikke var naturlig å legge noe annet regelverk til grunn enn det som da allerede foreligger, og som, som jeg tidligere har nevnt, har vært godkjent av Stortinget.

http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1061381,00.html

Israel deploys nuclear arms in submarines

Peter Beaumont in London and Conal Urquhart in Jerusalem
Sunday October 12, 2003
The Observer

Israeli and American officials have admitted collaborating to deploy US-supplied Harpoon cruise missiles armed with nuclear warheads in Israel's fleet of Dolphin-class submarines, giving the Middle East's only nuclear power the ability to strike at any of its Arab neighbours.
The unprecedented disclosure came as Israel announced that states 'harbouring terrorists' are legitimate targets, responding to Syria's declaration of its right to self-defence should Israel bomb its territory again.

According to Israeli and Bush administration officials interviewed by the Los Angeles Times, the sea-launch capability gives Israel the ability to target Iran more easily should the Iranians develop their own nuclear weapons.
Although it has been long suspected that Israel bought three German diesel-electric submarines with the specific aim of arming them with nuclear cruise missiles, the admission that the two countries had collaborated in arming the fleet with a nuclear-capable weapons system is significant at a time of growing crisis between Israel and its neighbours.

According to the paper, the disclosure by two US officials is designed to discourage Israel's enemies from against launching an attack amid rapidly escalating tensions in the region following a raid by Israeli jets on an alleged terrorist training camp near the Syrian capital, Damascus.

In a clear echo of the Bush doctrine of pre-emption, the Foreign Ministry's senior spokesman, Gideon Meir, insisted: 'Israel views every state that is harbouring terrorist organisations and the leaders of those terrorist organisations who are attacking innocent citizens of the state of Israel as legitimate targets out of self defence.'

The disclosure, is certain to complicate UN-led efforts to persuade Iran to make a full disclosure of its nuclear programme. It will also complicate the Bush administration's efforts to reach out to moderate Arab states when they are pressing for an equal disclosure of Israel's nuclear weapons programme.

Although Israel has long been known to possess nuclear weapons, in the past it has abided by a deal struck with President Richard Nixon in 1969 that it would maintain 'ambiguity' about its retention of weapons in exchange for the US turning a blind eye. According to reliable estimates, Israel has around 200 nuclear warheads.

It acquired the three Dolphin class submarines, which can remain at sea for a month, in the late Nineties. They are equipped with six torpedo tubes suitable for the 21-inch torpedoes that are normally used on most submarines.

It had been understood they would carry a version of the 'Popeye Turbo' cruise missiles being developed by Rafael Armament Development Authority of Israel.

Israel's seaborne nuclear doctrine is designed to place one submarine in the Persian Gulf, the other in the Mediterranean, with a third on standby. Secret test launches of the cruise missile systems were understood to have been undertaken in May 2000 when Israel carried out tests in the Indian Ocean.

'We tolerate nuclear weapons in Israel for the same reason we tolerate them in Britain and France,' one of the LA Times' sources told the paper. 'We don't regard Israel as a threat.'

Despite the anonymity of the source, the sentiment is almost identical to that of the US Under Secretary of State for Arms Control, John Bolton, who told British journalists last week that America was not interested in taking Israel to task for its continuing development of nuclear weapons because it was not a 'threat' to the United States.

Even if Bolton was not one of the sources for the story, his comments, coming on top of that of the two other sources, suggest the degree to which senior members of the Bush administration can now not even be bothered to hide America's assistance and encouragement for Israel's nuclear programme.

DOKTYPE: Spørsmål 2
DATO: 1999-02-24
SPØRRER: Langeland, Hallgeir H. (SV)
KOMITE: Energi- og miljøkomiteen
RETTES TIL: Utenriksministeren
SVARER: Vollebæk, Knut (KrF)
MERKNAD: Spørsmålet er tatt opp av Hallgeir H Langeland for Erik Solheim


Spørsmål nummer 2Presidenten : Dette spørsmålet, fra representanten Erik Solheim til utenriksministeren, vil bli tatt opp av representanten Hallgeir H Langeland.Hallgeir H Langeland (SV) : Eg vil gjerne stilla følgjande spørsmål:

« Utenriksministeren sa i den ordinære spørretimen 10. februar 1999 at Norge ikke lager noen særordning for Israel når en israelsk ubåt som kan ta atomvåpen, får øve i norsk farvann.

Hvilke andre land utenfor NATO er i dag gitt tillatelse til slik øvingsvirksomhet, og mener utenriksministeren det er sikkerhetspolitisk gunstig å gjøre norskekysten til et mulig øvelsesområde for ubåter fra land i hele verden? »Utenriksminister Knut Vollebæk : La meg i besvarelsen av det spørsmålet som opprinnelig er stilt av representanten Solheim som et oppfølgingsspørsmål, i dag først få vise til mitt svar i spørretimen for to uker siden.

Som jeg sa den gangen, innebærer ikke tillatelsen til å utprøve en Dolphin undervannsbåt i norsk farvann og til å anløpe Marvika orlogsstasjon noen særordning for Israel. Den konkrete anmodningen fra israelsk side ble vurdert i henhold til gjeldende regelverk, som er godkjent av Stortinget. Behandlingen av søknaden ble gitt en bred vurdering, og det ble konkludert med at det var grunnlag for å gi tillatelse.

Tilsvarende behandling vil måtte gjøres hvis det skulle komme en henvendelse fra et annet land utenfor NATO. Forskrift om fremmede militære fartøyers og luftfartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold ble endret i 1997. Den nye forskriften gir adgang til aktiviteter av den art det her er snakk om, etter tillatelse fra norske myndigheter.

Etter at den nye forskriften trådte i kraft, er det ikke kommet søknader om anløp av fartøyer fra andre land utenfor NATO for tilsvarende øvingsvirksomhet. Det er derfor ikke mulig for meg nå å ta stilling til eventuelle andre søknader uten å kjenne nærmere detaljer.

La meg i denne sammenheng også få understreke at jeg i spørretimen den 10. februar sa at vi legger til grunn at undervannsbåten er av konvensjonell type.Hallgeir H Langeland (SV) : Eg takkar utanriksministeren for svaret.

Eg vil gjerne likevel utfordra han til å vera meir presis når det gjeld nasjonalitet. I prinsippet kan ein då ikkje avvisa f.eks russiske ubåtar dersom dei skulle søkja om å øva i norsk farvatn. Eg vil gjerne be om at utanriksministeren stadfestar det.

Eg vil òg ha ein garanti frå utanriksministeren om at desse ubåtane ikkje fører atomvåpen. Den risikoen vil me ikkje ha i norske farvatn. Kan utanriksministeren stadfesta det?Utenriksminister Knut Vollebæk : Som jeg sa i mitt svar, er det ifølge de forskriftene som nå gjelder, og som Stortinget har godkjent, ikke noen automatikk i å si nei. Vi har altså en adgang til å si ja. Det betyr selvsagt ikke at vi ikke kan avvise ubåter fra land som ikke er medlemmer av NATO. Men det betyr at vi må gjennomgå dette i hvert enkelt tilfelle og foreta en vurdering, og det vil vi selvsagt gjøre.

Når det gjelder den andre delen av spørsmålet, sa jeg at vi legger til grunn at dette er ubåter av konvensjonell type.

Hallgeir H Langeland (SV) : Då tolkar eg utanriksministeren slik at han vurderer dette frå sak til sak. Han har då funne ut det at Israel er så kjekke og greie at dei skal få øva her. Men så vil han ha andre prinsipp og gjera andre vurderingar ut frå kva land som søkjer. Dette må bli rimeleg komplisert. Eg vil berre spørja heilt konkret: Dersom russiske styresmakter skulle søkja, på kva grunnlag skulle ein kunna avvisa dei?

Utenriksminister Knut Vollebæk : Nå er det vel ikke så uvanlig at man må foreta en vurdering fra sak til sak, og det vil vi også gjøre her.

I mitt første svar sa jeg:

« Tilsvarende behandling vil måtte gjøres hvis det skulle komme en henvendelse fra et annet land utenfor NATO. Forskrift om fremmede militære fartøyers og luftfartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold ble endret i 1997. Den nye forskriften gir adgang til aktiviteter av den art det her er snakk om, etter tillatelse fra norske myndigheter. »

For å gjenta det jeg sa, vil norske myndigheter i hvert enkelt tilfelle vurdere om man ønsker å gi adgang til den type aktiviteter.

FujiFilm FinePix S5000Z
1/400s f/4.5 at 19.2mm iso160 full exif

other sizes: small medium large original auto
share
Commenting on this page requires full PBase membership.
Please login or register.