photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Uri Kolker | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Guest 22-Aug-2013 11:00
stunning photographs! thank you for your talent!
Lomea Hide photography 01-Dec-2012 09:09
wildlife photography in Bulgaria

www.lomea-hidephotography.com
Ernst 18-Aug-2012 08:33
Congratulation!!!

Great Work!

Kind regards
Ernst
Michael Topcuoglu26-May-2012 20:33
Beautiful work, great collection.. I'm glad to have come across your gallery...
Art Wittingen23-May-2012 17:00
What a great collection.
Stunning images of a ver high level and quality.
Now I know, I still have to learn a lot.
I enjoyed watching, and I certainly will visit again.
With kind regards
Art
Hennie & Lies Lammers21-Apr-2012 20:52
Hi Uri

Your bird colletion is amazing.It is a pleasure to watch your photos
Kind regards.

Hennie
Guest 27-Mar-2012 07:28
Hi Uri

Your Pictures are just amazing and it's great fun to see them again and again
You have a lot of patience to catch the moment

Amos aharon (jerusalem)
Guest 25-Mar-2012 16:19
Hi Uri

Your Pictures are just amazing and it's great fun to see them again and again
You have a lot of patience to catch the moment

Amos aharon (jerusalem)
Annabelle 28-Jan-2012 14:15
As someone who is absolutely in love with the white-throated kingfisher- your photos are delightful, spectacular and of excellent quality.
orly 26-Jan-2012 17:11
öéìåîéí éôéí îìàé ùéøä åîòåøøé äùøàä úåãä
Guest 12-Dec-2011 22:39
Your photos are spectacular, sure wish I knew what i was doing with my camera. I just got a canon 50D and I use a sigma telephoto lens still learning. I dont know how to take pictures on manual. I love the ones taken of the King fisher, Our king fishers her in the us look nothing like those. Thanks for sharing these beautiful pictures.

Nancy
Guest 12-Dec-2011 22:38
Your photos are spectacular, sure wish I knew what i was doing with my camera. I just got a canon 50D and I use a sigma telephoto lens still learning. I dont know how to take pictures on manual. I love the ones taken of the King fisher, Our king fishers her in the us look nothing like those. Thanks for sharing these beautiful pictures.

Nancy
Guest 23-Oct-2011 17:56
éåôé ùì òáåãåú àåøé
úòðåâ àîéúé
photodocsj12-Jun-2011 20:04
amazing work. I just added you to my "Favorite" list. voted james
Roelof Janssens 22-May-2011 11:21
This is collection of wonderful pictures and a source of inspiration when I visit your country the next time.

Kind regards,

Roelof Janssens

httt://www.roelofjanssens.nl/
מור 14-Feb-2011 19:44
תמונות מדהימות, לא ידעתי שאפשר להגיע לרמת צילום כזאת. כבוד
Guest 26-Dec-2010 19:22
מזמן לא ראיתי תמונות טבע יפות כל כך.
הפרפרים מדהימים, וכך גם כל השאר.
תודה!
נועה
PAULB 06-Oct-2010 19:06
Very beautiful, great pictures! Congratulations! Your lens "gives" beautiful blurred backgrounds. Is it a 500 mm 800 mm ? I agreee with the others' comments, very artistic and high level.Paul B.
Paul Levesque14-Sep-2010 14:43
Your bird colletion is amazing. Some very nice images thank you for sharing.
Paul
T 12-Sep-2010 11:39
Hi,

Saw your pictures on ynet and all I can say is: wow!
would love to know what camera you recommend on.
Cheers,
T, Israel.
Guest 10-Sep-2010 09:48
äé àåøé
àéæå äôúòä ðäãøú
úîåðåú îòåøøåú äùøàä. ôâùúé áäï áùéèåè à÷øàé... ãøéùú ùìåí åùðä èåáä
éîéú (ìîãðå ôòí éçã)
Cor en Angelique18-Aug-2010 16:45
What a great photo's you have on your pbase site. We add you to our favorite artists list. Thank you for sharing it with us.
Greetings, Cor and Angelique
gardener23-Jun-2010 07:19
Your wonderful images are very inspiring, the beauty of nature is often forgotten in this mad world, keep on shooting, Peter
גרישה וינשטיין 30-Apr-2010 09:27
àåøé éãéãé
,' äúîðåú ùøàéúé ëàï äï ' îìàëú àåîï ä÷øá ìùìîåú'
äðàä öøåôä,úòðåâ îòåìí äîà÷øå
äçéåú ÷ôàå îåì äòãùä
àéï îéìéí áòåìí ùéúàøå àú äéåôé ùéù áèáò éåúø èåá îòãùú äîöìîä äîåçæ÷ú áéãéê
ëì äëáåã
גרישה וינשטיין 30-Apr-2010 09:26
àåøé éãéãé
,' äúîðåú ùøàéúé ëàï äï ' îìàëú àåîï ä÷øá ìùìîåú'
äðàä öøåôä,úòðåâ îòåìí äîà÷øå
äçéåú ÷ôàå îåì äòãùä
àéï îéìéí áòåìí ùéúàøå àú äéåôé ùéù áèáò éåúø èåá îòãùú äîöìîä äîåçæ÷ú áéãéê
ëì äëáåã
Amnon Gabbay 13-Feb-2010 16:36
Dear Uri, Very well done,
The gallery is masterful and inspiring by all means: beauty, meaningfulness, composition, quality and diversification. I would even dare to say it is genius in a way.
Thank you for sharing it. This is a new role model for me.
Best Regards, Amnon
אליאב 13-Feb-2010 08:30
ìçùåá ëîä æîï îåù÷ò ëãé ìäâéò ìúîåðä áåããú
äçéåú äï äãåâîðéåú äëé ìà îîåùîòåú
ëì äëáåã
Dutch 12-Feb-2010 22:43
wonderful work !!! i loved the agamon piece in ynet.
נחשון בר-שדה 12-Feb-2010 17:32
âìøéä îøùéîä áéåúø,öéìåîé èáò ðäãøéí.
Guest 12-Feb-2010 17:32
âìøéä îøùéîä áéåúø,öéìåîé èáò ðäãøéí.
Guest 12-Feb-2010 16:35
Crrection:
Beautiful world
our morning here in Tronto Canada
Nava Waxman 12-Feb-2010 16:34
Dear Uri,
thank you so much for bringing us a glimp to such a beautiful wurld, it was a beautiful way to open ur morning here in Trnto Canada, your images on ynet are full of life and raw beauty. please add me on your mailing list.keep up the god work:)
Nava Waxman
www.navawaxman.com
rob a.t 07-Jan-2010 04:22
Schöne Bilder, die Sie gerade ausgebildet.
Gut für Sie gab mir viel Inspiration.
Jean-Claude Liehn18-Dec-2009 19:56
Great work. You give us the best. Congratulations. JC
Guest 14-Dec-2009 12:23
àåøé ùìåí
úîåðåú îãäéîåú
àðé îðñä ìéöåø àéúê ÷ùø, àðçðå òåùéí úåëðéú ìúéòåã îâååï äîéðéí ááúé ñôø áàæåø äùøåï áàîöòåú öéìåí
àùîç àí úéöåø àéúé ÷ùø
éòì, îäéçéãä äàæåøéú ìàéëåú äñáéáä áøòððä
sviva.yael@gmail.com
רונית 22-Oct-2009 07:27
îùå îùå
àåøé àúä öìí îåëùø.
àäáúé îàåã àú äúîåðåú åäâìøéä.
éùø ëç.
rob andru 22-Sep-2009 17:06
Amazing pictures.
You just Artist.
Guest 17-Sep-2009 17:47
AMAZING PHOTOS URI
שמואל ויסמן 31-Aug-2009 19:13
úåãä òì äùéúåó áúîåðåúéê äîãäéîåú.
ëì äëáåã äîùê ëê

ùîåàì
erez avraham 13-Jul-2008 14:40
àåøé éù ìê âìøéä îãäéîä.
ôòí ðôâùðå ùöéìîú àåúé ðèøó ò"é öåôéú.
äöìú àåúé úåãä øáä.
àðé çééá ìê àú çéé.
Guest 22-Apr-2008 13:32
hi uri
you have a wonderful galleries