photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
nuthatch | profile | all galleries >> Poland >> Krakow 2008 tree view | thumbnails | slideshow

Krakow 2008

town square (rynek)
town square (rynek)
clock tower and town hall
clock tower and town hall
g1/66/607666/3/93715171.U4IkoHnd.jpg boulevard Grodzka
boulevard Grodzka
g1/66/607666/3/93715164.c3oCK5XV.jpg the Barbican
the Barbican
g1/66/607666/3/93715166.vLgvWJaq.jpg g1/66/607666/3/93715167.Dn0G0CvO.jpg
g1/66/607666/3/93715172.OZV5gGcy.jpg g1/66/607666/3/93715174.nqGrmQhF.jpg g1/66/607666/3/93715177.5aLIWjHN.jpg g1/66/607666/3/93715175.ixrtH47U.jpg
g1/66/607666/3/93715178.4Y1c2mie.jpg g1/66/607666/3/93715180.vjWQ66tz.jpg on the planty toward Wawel castle
on the planty toward Wawel castle
g1/66/607666/3/93715297.0NFTUJQC.jpg
up the Wawel hill
up the Wawel hill
g1/66/607666/3/93715185.SDkjZCYK.jpg inside the castle walls
inside the castle walls
view toward the town center
view toward the town center
g1/66/607666/3/93715191.0ZP0aSNW.jpg g1/66/607666/3/93715194.nuzhgOQw.jpg g1/66/607666/3/93715196.gzSABuqp.jpg the Wisla river
the Wisla river
g1/66/607666/3/93715205.N6voC4gn.jpg g1/66/607666/3/93715202.CHlFqxL6.jpg g1/66/607666/3/93715200.DeeAI1JA.jpg g1/66/607666/3/93715208.QSX3tDOX.jpg
walking toward Kazimierz suburb
walking toward Kazimierz suburb
g1/66/607666/3/93715216.ru78BTW7.jpg the local market square
the local market square
g1/66/607666/3/93715222.lELsh2sZ.jpg
Remuh Synagogue (active Orthodox)
Remuh Synagogue (active Orthodox)
g1/66/607666/3/93715228.OBjYUCiE.jpg g1/66/607666/3/93715231.UPsLZ7Sd.jpg g1/66/607666/3/93715233.MD1y4GwQ.jpg
g1/66/607666/3/93715235.1lhbsvjQ.jpg g1/66/607666/3/93715237.w5uetORi.jpg g1/66/607666/3/93715239.gXon9d9l.jpg g1/66/607666/3/93715241.rjlf62PQ.jpg
Galicia Jewish museum
Galicia Jewish museum
g1/66/607666/3/93715249.fAIATjC1.jpg g1/66/607666/3/93715247.VN0Lzurl.jpg g1/66/607666/3/93715245.dY3nxt9J.jpg
crossing the river to the former Jewish ghetto
crossing the river to the former Jewish ghetto
g1/66/607666/3/93715253.5dGaxMMx.jpg fragment of the ghetto wall
fragment of the ghetto wall
g1/66/607666/3/93715254.tFev6lzL.jpg
g1/66/607666/3/93715255.nBNRwCL3.jpg g1/66/607666/3/93715256.UcIGQyQz.jpg g1/66/607666/3/93715258.QfGAgBcF.jpg Old Synagogue (museum)
Old Synagogue (museum)
g1/66/607666/3/93715259.vTshCTue.jpg g1/66/607666/3/93715260.g5UclpQB.jpg Isaac's Synagogue (museum)
Isaac's Synagogue (museum)
g1/66/607666/3/93715262.nKlypkmM.jpg
g1/66/607666/3/93715263.TrKVXEJ3.jpg g1/66/607666/3/93715261.yh7SUzaY.jpg Tempel Synagogue (active Reform)
Tempel Synagogue (active Reform)
g1/66/607666/3/93715265.QO3A3asn.jpg
g1/66/607666/3/93715266.vcjvhl5m.jpg g1/66/607666/3/93715267.MC3Ga60I.jpg g1/66/607666/3/93715268.zrvdV4NT.jpg the new (19th~20th century) Jewish cemetery
the "new" (19th~20th century) Jewish cemetery
g1/66/607666/3/93715271.9cUBEKgH.jpg g1/66/607666/3/93715272.IPuisrsK.jpg g1/66/607666/3/93715273.ZySG7En5.jpg g1/66/607666/3/93715274.qhUgFzk8.jpg
g1/66/607666/3/93715275.h9VQ0Qzf.jpg back in the old town center
back in the old town center
Saint Mary's church on the rynek
Saint Mary's church on the rynek
g1/66/607666/3/93715277.tlaZxgKH.jpg
g1/66/607666/3/93715278.sgAKlWpn.jpg g1/66/607666/3/93715279.DRIThsxm.jpg g1/66/607666/3/93715251.tNnOGBW6.jpg g1/66/607666/3/93715281.0nV1kt9o.jpg
the Czartoryski museum
the Czartoryski museum
g1/66/607666/3/93715163.eg8kplU1.jpg g1/66/607666/3/93715282.tOTiA4XS.jpg g1/66/607666/3/93715283.5GKFfn2B.jpg
g1/66/607666/3/93715290.Z5TSxaWS.jpg spoils of battle with the Turks
spoils of battle with the Turks
g1/66/607666/3/93715285.fq59rKoF.jpg g1/66/607666/3/93715286.ZFX9sK33.jpg
g1/66/607666/3/93715287.Kksyjrkf.jpg g1/66/607666/3/93715288.1l612ttg.jpg g1/66/607666/3/93715289.8nZjpL7Y.jpg g1/66/607666/3/93715291.9k8SS2ai.jpg
g1/66/607666/3/93715292.o16HuZwA.jpg g1/66/607666/3/93715293.Bc6XrE58.jpg g1/66/607666/3/93715294.nqRBm1zL.jpg da Vinci's Lady with an Ermine
da Vinci's "Lady with an Ermine"
g1/66/607666/3/93715296.hnSK2ZuK.jpg g1/66/607666/3/93715299.mzNJmFam.jpg amber, a major Polish export
amber, a major Polish export
at the Archaeological museum
at the Archaeological museum
g1/66/607666/3/93715303.tyGsudgq.jpg really old amber
really old amber
g1/66/607666/3/93715305.Oxg2kzaI.jpg excavations in the town square in 2004
excavations in the town square in 2004
the Collegium Maius...
the Collegium Maius...
... where Copernicus studied
... where Copernicus studied
g1/66/607666/3/93715315.wZxM6jtg.jpg g1/66/607666/3/93715311.XQyhKbD8.jpg
the new college
the "new" college
g1/66/607666/3/93715300.2O160TP5.jpg another route out to Kazimierz
another route out to Kazimierz
g1/66/607666/3/93715307.nlWPUySh.jpg
g1/66/607666/3/93715309.AmfgA29b.jpg g1/66/607666/3/93715310.Y42CPBUC.jpg g1/66/607666/3/93715329.Ess2kF23.jpg at the Ethnographic museum
at the Ethnographic museum
g1/66/607666/3/93715319.XdIuJrku.jpg g1/66/607666/3/93715321.1TbpF7N0.jpg g1/66/607666/3/93715323.Ir68goCB.jpg cloth printing
cloth printing
g1/66/607666/3/93715325.zTargWq3.jpg g1/66/607666/3/93715326.VV0yCRED.jpg g1/66/607666/3/93715327.Oi7steW1.jpg g1/66/607666/3/93715328.waG70IKl.jpg