photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Jeanne Newman | profile | all galleries >> Nikon >> Your first 10,000 photographs are your worst." ~ Henri Cartier-Bresson Nikon D200 tree view | thumbnails | slideshow

Your first 10,000 photographs are your worst." ~ Henri Cartier-Bresson Nikon D200

These are a few test images shot with the Nikon D200. The images were shot RAW and there is no color correction done, no alterations to the images at all.The B&W mode is astounding. Again, these images are straight from the camera with nothing done in the post-process. More to come, as time allows! * Update: the top row has two images processed as duotones and the more recent images have the NR function enabled.
g2/21/405021/3/149848040.aCy5b1i2.jpg g3/21/405021/3/55926145.DSC_00082_f.jpg g3/21/405021/3/55926171.DSC_0008SDcopy_f.jpg g3/21/405021/3/55926184.DSC_0009SD2_filtered.jpg
g3/21/405021/3/55926192.DSC_0009SDcopy_filtered.jpg g4/21/405021/3/61579343.nvO1FA1c.jpg g4/21/405021/3/61579243.6382aiXB.jpg g3/21/405021/3/53850147.DSC_0082copy_filtered.jpg
g3/21/405021/3/53896203.DSC_0020T.jpg g3/21/405021/3/53896653.DSC_0027.jpg g3/21/405021/3/53896759.DSC_0056T.jpg g3/21/405021/3/53896983.DSC_0074T.jpg
g3/21/405021/3/53897892.DSC_0040T.jpg Gas station - Mt. Kisco, New York
Gas station - Mt. Kisco, New York
Mt. Kisco, New York
Mt. Kisco, New York
g3/21/405021/3/53826270.DSC_0030F_filtered.jpg
g3/21/405021/3/53832409.DSC_0037F_filtered.jpg g3/21/405021/3/56450898.DSC_0227CR_f.jpg g3/21/405021/3/56392600.DSC_0117HJ_filtered.jpg g4/21/405021/3/60245057.DSC_0036HC_f.jpg
g3/21/405021/3/57354357.DSC_0002H_filtered.jpg g3/21/405021/3/57629938.DSC_0020F_filtered.jpg g4/21/405021/3/59419758.DSC_1021Y_filtered.jpg Crossing Borders
Crossing Borders
g4/21/405021/3/59884628.DSC_1288P.jpg g4/21/405021/3/59885286.DSC_1288copy2.jpg g4/21/405021/3/60195089.DSC_1521P_filtered.jpg g6/21/405021/3/69211969.Z0KAbTuo.jpg
g6/21/405021/3/71751381.WZYiz6Cj.jpg g6/21/405021/3/71751399.zXfs5wk3.jpg g6/21/405021/3/71809262.KRYrWDSF.jpg g6/21/405021/3/71751428.n94shogU.jpg
g6/21/405021/3/71849245.rorzVzKZ.jpg g6/21/405021/3/71897995.DAydYslh.jpg g6/21/405021/3/73007752.WkV0XGJn.jpg g6/21/405021/3/73012434.eY5oG4j4.jpg
g6/21/405021/3/73070831.JQUx0dDs.jpg g6/21/405021/3/73070902.FGn5M6f2.jpg g6/21/405021/3/73173993.4ccwhrZG.jpg g6/21/405021/3/73174131.r4qdOKuo.jpg
g6/21/405021/3/73174649.BO1CH6Ja.jpg g6/21/405021/3/73213788.3Q2A8Fpg.jpg g6/21/405021/3/73233806.CHPWgDGe.jpg g6/21/405021/3/73233920.3W5Z6BQk.jpg
g6/21/405021/3/73975945.wNrfBbbF.jpg g6/21/405021/3/75745580.6ChrC4Ed.jpg g6/21/405021/3/73976626.aSTmBTMu.jpg g6/21/405021/3/73976823.tf4XoULn.jpg
g6/21/405021/3/74001739.XckvRe5E.jpg g6/21/405021/3/74026254.ZeWsm8Ix.jpg g6/21/405021/3/74068050.gEgWewpB.jpg g6/21/405021/3/74890291.GXVsKQqo.jpg
g6/21/405021/3/74890435.O2Fs7LBq.jpg g6/21/405021/3/75250357.lPDyHAFv.jpg g6/21/405021/3/75250533.q1M3VB94.jpg g6/21/405021/3/75285015.3Uuq4tpf.jpg
g6/21/405021/3/75694981.YutRlVOH.jpg g6/21/405021/3/75695002.KCujfUCd.jpg g6/21/405021/3/75710741.tVutNUoY.jpg g6/21/405021/3/75742601.L2ChDEbd.jpg
g6/21/405021/3/75746548.X5bleV5E.jpg g6/21/405021/3/75746931.EHCUbwfD.jpg g6/21/405021/3/75747126.pV29nkhn.jpg g6/21/405021/3/75748458.YzjZcO70.jpg
g6/21/405021/3/75772008.HPRrreNX.jpg g6/21/405021/3/76981191.OwcAexwF.jpg g6/21/405021/3/76981243.yhlv5f9x.jpg g6/21/405021/3/77386553.Ygb51NEH.jpg
g6/21/405021/3/77386578.i4OMhJOS.jpg g6/21/405021/3/77387352.cAYjiwE9.jpg g6/21/405021/3/77387768.hQKmNh24.jpg g6/21/405021/3/78721179.TREgavZM.jpg
g6/21/405021/3/78735783.zNj5V5b2.jpg g6/21/405021/3/79397489.mIdP854Z.jpg g6/21/405021/3/79429141.lqpHboj3.jpg g6/21/405021/3/79652855.mXHlianL.jpg
g6/21/405021/3/79741122.6gQDLMOQ.jpg g6/21/405021/3/79741131.KucGnvM0.jpg g6/21/405021/3/79741133.xUiTTjaK.jpg g6/21/405021/3/82304245.lvCl3jW9.jpg
g6/21/405021/3/82304278.NSjTBRoB.jpg g6/21/405021/3/82304361.Cgt1F4lj.jpg g6/21/405021/3/82304396.JZZqCpIu.jpg g6/21/405021/3/82340115.Kt20MZ9r.jpg
g6/21/405021/3/82340118.VmLoWu9i.jpg g6/21/405021/3/82789492.xb0y0mxs.jpg g6/21/405021/3/82789518.USYe5ccf.jpg g6/21/405021/3/83061971.JJThCIza.jpg
g6/21/405021/3/83068077.Y9YcYkSG.jpg g6/21/405021/3/83128409.mWR4OFBe.jpg g6/21/405021/3/85518800.zc7G0ZQ5.jpg g6/21/405021/3/85893111.ZR0uz1iX.jpg
g6/21/405021/3/86738901.NqDfrWCZ.jpg g6/21/405021/3/86744161.PWHdFogu.jpg g6/21/405021/3/86747637.v5pXEf2R.jpg g6/21/405021/3/86842315.dkIVjRzy.jpg
g6/21/405021/3/86842421.1LJguwSt.jpg g6/21/405021/3/86843471.U68rkH7L.jpg g6/21/405021/3/87115318.osEwht8q.jpg g3/21/405021/3/87723567.NrUrPENk.jpg
g3/21/405021/3/87868152.l3eZyPoj.jpg g3/21/405021/3/87869722.YeP96363.jpg g3/21/405021/3/88834410.9jL9599E.jpg g3/21/405021/3/88836316.98rvecj8.jpg
g3/21/405021/3/88836391.YQoXRHP2.jpg g3/21/405021/3/88836426.CnRDYbgB.jpg g3/21/405021/3/88836441.LrQSofNO.jpg g3/21/405021/3/88838899.jbQioveE.jpg
g3/21/405021/3/88868405.VI2ZkzEt.jpg g3/21/405021/3/88868642.pXy96aXv.jpg g3/21/405021/3/88868863.OSMkEx2Q.jpg g3/21/405021/3/88868989.coEk5ACP.jpg
g3/21/405021/3/88869152.8bCUgv8o.jpg g3/21/405021/3/88869306.cwmw8rWu.jpg g3/21/405021/3/89694832.SBnxWzLn.jpg g3/21/405021/3/89694683.vwdrEAiR.jpg
g3/21/405021/3/89691290.W1nnDUOx.jpg g3/21/405021/3/102104172.JskgZb7P.jpg