photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Nikola Gruev | all galleries >> Bulgaria >> About myself > Weekly "Trud" from 15-June-2005
previous | next

Weekly "Trud" from 15-June-2005

Let never be a communism in Bulgaria EVER! Please, do your part. Vote!


other sizes: small medium large original auto
previous | next
share
Nikola Gruev23-Mar-2009 11:08
Çà âíèìàíèåòî íà Ãåîðãè.
"×å çà äà ñòàíàò çàêîííè, íÿêîè íåùà òðÿáâà äà áúäàò çà÷åíàòè èçâúí çàêîíà."
Ïðî÷åòè "Èäåÿòà" íà Ãåîðãè Óøåâ -->http://skromni.virtualave.net/cgi-bin/article.pl?social&24
Георги 22-Mar-2009 21:23
Èñêàì äà Âè ïîçäðàâÿ çà íåâåðîÿòíàòà êîëåêöèÿ îò ñíèìêè, çàùîòî ïî òîçè íà÷èí ÷óæäåíöèòå ùå ðàçáåðàò, ÷å Áúëãàðèÿ íå å íÿêîÿ ñè ïðîïàäàùà áèâøà êîìóíèñòè÷åñêà äúðæàâà, à íåâåðîÿòíî êúò÷å çåìÿ. À æèâîòúò Âè ìè èçãëåæäà êàòî ïðèêàçêà, âúçõèùàâàì ñå íà ñìåëîñòòà Âè, íî âñå ïàê òðÿáâà äà ñïàçâàìå ðåäà. Íî àêî Âèå ãî áÿõòå ñïàçèëè, ìîæå áè íÿìàøå äà ñúùåñòâóâàò âñè÷êè òåçè ñíèìêè. Òàêà ÷å ïîçäðàâëåíèÿ!
Тодор 09-Mar-2008 19:28
Íåâåðîÿòíà êîëåêöèÿ îò ñíèìêè, ìîéòå ïîçäðàâëåíèÿ è âúçõèùåíèÿ!!!
Ventzi 20-Jun-2005 22:41
Gospodin Gryev,
blagodaria vi mnogo za tryda i staranieto vlojeni v suzdavaneto na tozi neveroiaten snimkov portal! Az sum blizuk priatel na Krasi, Hristo i Maria i Hristo lichno me zapozna s vasheto neveroiatno tvorenie. Ot niakolko godina poseshtavam stranicata vi bykvalno "on a daily basis" i s neturpenie ochakvam vsiaka nova dobavka. She glasyvam i she napravia svoia lichen prinos kum antikomynisticheskia princip. S pozdrav i yvajenie!
Nikolai 18-Jun-2005 03:16
Zaslujavate go!!!
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment