photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Arthit B | profile | guestbook | all galleries | recent
Commenting on this page requires a PBase account.
Please login or register.
Guest 24-Feb-2008 12:29
Thanks for the visit and nice comments to my galleries, Arthit.
Regards,
Nuno
Guest 20-Sep-2005 00:34
WOW, nice pics man!
Guest 12-Apr-2005 09:13
Hi Arthit,

Thank you for sharing your galleries. U are so good. I am think to buy 35mm f2 prime lense. How u like this lense?

Regards,

Bruce
Peter Chou04-Feb-2005 16:03
Fantastic studio and fashion work you have in your gallery! Do take a look at my gallery and I appreciate your advice and comments.
Guest 05-Nov-2004 13:57
µÍ¹¹Õé¼Á¡çà»ç¹ÊÒÇ¡ D70 àµçÁµÑÇáÅéÇ àËç¹ÃÙ»¾Õèä¢èà¨ÕÂÇáÅéÇÍÂÒ¡¶èÒ portrait ¢Öé¹Áҷѹ·Õ
¨ÃÔ§æ ¡çáͺ仴éÍÁæ Áͧæ ÃÙ»¢Í§ËÅÒÂæ ¤¹ã¹ä·Â´ÕÁÒºéÒ§áÅéÇÍФÃѺ ÊÇÂæ ·Ñ駹Ñé¹àÅ :)
Pedro Libório01-Nov-2004 22:41
first I want to thank you so much for your visit and comment, it is always important to read those type of words from someone with presents such a nice work like you. One of my dreams is still to make photos for living, but the years are running fast...
My congrats for your gallerys, I was looking specially for the models ones, I have never had the chance to do that type of work and enchants me ... and you do it very well, regards.
Ringo E10 06-May-2004 14:45
¼Á¡çªÍº Deep purple àËÁ×͹¡Ñ¹ àŤÃѺ ÍÂÒ¡´Ù Steve mose ÁÒàÅè¹·ÕèàÁ×ͧä·Â¨Ñ§àŤÃѺ
ªÍºá¹¹ Guitar Hero ´éÇÂËÅФÃѺ à¾ÃÒÐÇèÒ¼Á¡çàÅè¹ Guitar ÍÂÙè

àËç¹áÅéÇÍÂÒ¡ä´éÃÙ»¨ÃÔ§æàÅ ¶éÒ¨ÐãËé¶èÒÂàͧ ¤§¶èÒÂäÁèä´éẺ¹Õéá¹è¹Í¹

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ ¤ÃѺ