photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Jurisam | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Jurisam02-Dec-2008 16:40
Thanks for your comments.
Ami
sashanep28-Jun-2008 18:58
úÁÍÅÞÁÔÅÌØÎÙÅ ÆÏÔÏÇÒÁÆÉÉ èÁÊÆÙ! âÌÅÓÔÑÝÅ :)
óÁÛÁ îÅÐÏÍÎÑÝÉÊ
Yoav 07-Mar-2008 18:15
ùìåí øá

öôéúé áîöâú òì îòìä àéìú åä÷ðéåï äàãåí. áñåôä ëúåá ùäîåæé÷ä ì÷åçä îäôøìåã áñé îàæ'åø îàú é.ñ. áàê. áøöåðé ìú÷ï - æäå äôøìåã áãå îàæåø. áàåúéåú ìèéðéåú ãå îñåîï ë-C åîëàï ðåáòú ëðøàä äèòåú.

îöâú éôä

éåàá