photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Dror Davidman | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
artist24-Jul-2012 10:37
Hi... I like your photos and works so much ...im an artist from udaipur , ... i paint on canvas , paper etc.. I
hope we can be good friends .

what more can i say except keep- smiling
Guest 16-Oct-2010 12:55
its amaising, i wotced again and again' its unbelieveble. wish you all the best
dvora weinstein
laurafromitaly26-Jun-2010 17:32
As one mention "art" one also means your photography art- It is a joy for my eyes.
Amichai Gilead 15-Feb-2010 17:10
Beautiful pictures which I will send to all my friends.
I remember Elazar as a kid. We all admired him and his picture in "Wafel sport" was very valuable...

Ami Gilead
krishan02-Feb-2010 13:32
Hi.... like your photos so much..... you are really great photographer..... im an artist and i paint on canvas. I hope we can be good friends.

krishan.

www.krishan.co.in
קרלו פוקס 26-Aug-2008 19:09
ãøåø àúä öìí îãäéí
òùéú ëì îä ùçìîúé åúéëððúé ìòùåú.
æä äéä áøàù ùìé
àðé öìí çåáá îàæ éìãåúé
ôòí çùáúé ùæä éäéä äî÷öåò ùìé àáì áçøúé áîùäåà àçø
àáì æä ðùàø áìá ùìé òîå÷
éãéãé áäöìçä
Guest 16-Feb-2008 10:12
Your choice of tools and your skills created this master piece (Israel vol 3)
Great work.I will be visiting your galleries often .Thank you.
Zev
Guest 11-Jan-2008 14:02
I am researching to decide whether to buy a 70-200 2.8 lens Sigma or Nikon lens. You pictures are absolutely stunning and I was wondering if Sigma lenses are almost as perfect as Nikons? Thanks.
Rosie Brewer 11-Jan-2008 01:13
Te Lord these are splendid heavenly pictures,may the Lord jesus and God our father bless you and i know that you will be faithful.
Pierre Schneider23-Dec-2007 21:39
Great shots and great master of the art of photography. You are in my fav. Pierre
limor 23-Dec-2007 14:01
ååàååååååååååååååå

àðé áãøê ëìì òöìðéú áìôúåç îöâåú.

àú æå äéä ùååä ìôúåç.

áåøëú áëéùøåï ùøàåé ìäòøöä.

á ä ö ì ç ä !!!

ìéîåø.
Amos 06-Dec-2007 11:51
ãøåø
äúîåðåú îîù éåöàåú îäëìì.
ëì àçú åàçú îåùìîú îáçéðú ä÷åîôåæéöä åäøâù äîåòáø ãøëï àì äîúáåðï.
ááøëä,
òîåñ
www.arrpage.com
ruth zuzovsky 25-Nov-2007 22:38
ùìåí ãøåø,
ìôðé ùðéí øáåú ìîãúé åòñ÷úé áúçåí ùì öìåí àåôðä åôåøèøèéí.
òáãúé òí äöìí äèåá áéåúø ùäéä àéé ôòí áàøõ- ôéèø äøöåâ ùîå.
äððé îùòøú ùàéðê éåãò òìéå ùëï äðê öòéø.
äúøâùúé îàåã ìøàåú àú öéìåîéê äðôìàéí.
âøîú ìé äúøâùåú øáä.
øåúé.
Susan Hope Rodefer 04-Nov-2007 12:37
Wow...staggeringly beautiful photographs...really lovely.
So glad my friend sent your link onto me!
Mayi 16-Oct-2007 12:48
I had to write and complement you and your talent. Pictures that stir the soul! Very nice. Thank you for making them available to us to enjoy.
Mayra M. Roldan
משה 08-Oct-2007 17:09
ùìåí ãøåø
ðäðéúé îàã îäöéìåîéí äðôìàéí ùìê
àùîç ìøàåú úîåðåú çãùåú
Guest 22-Jul-2007 13:52
äé ãøåø
áîñâøú äèéåì äéåîé ùìé äééúé ùåá
äúôòìúéùåá
åëîåáï ùùåá ðäðúé
îáèéç ìçæåø
æäø
Guest 27-Jun-2007 14:17
I'm go glad that I stumbled upon your collection of pictures. They're fantastic.
Guest 13-Jun-2007 14:30
Words can't describe how impressed I am of your work.
Susan Gordon02-Apr-2007 12:29
Sure would like to learn from you! You have some truly amazing shots.
Susan G.
Tel Aviv
Guest 08-Mar-2007 08:08
Tears to my eyes...almost.
Guest 01-Mar-2007 15:24
Dror, superb, stunning photos, a joy to the eyes!
Judi
Zadok Machlev15-Jan-2007 07:30
áé÷åø áâìøéä ìäúòãëï
éåôé ùì òéöåá äâìøéä.
åäúîåðåú ùðåñôå...úòðåâ öøåó
öã÷éä
אדם 13-Dec-2006 07:33
úîåðåú îøùéîåú áéåúø.
ùìéèä îãäéîä áèëðé÷ä åáúàåøä.
ìèòîé éù ôä åùí ÷öú äâæîä áøååéä ùì äöáòéí, àáì ììà ñô÷ éù ìê ëùøåï áåìè áöéìåí.
äãáø äéçéã ùìà äáðúé äåà ìîä àúä îîùéê òí òøéëú äãéï?
áäöìçä
Ken 10-Dec-2006 00:27
Most excellent. Love the D50
roulette 27-Nov-2006 22:16
u have the beauty site
shifi 22-Sep-2006 02:32
love your work
shifi
David Brown 20-Sep-2006 23:16
you have arrived and then some !! Excellent work.
יוסי מיכאלי 28-Aug-2006 20:13
ãøåø, øöéúé ìåîø ùàðé ôùåè îúôòì îäúîåðåú ùìê. úîåðåú àãéøåú, ðäãøåú åîäîîåú.
éù ìê ëéùøåï îèåøó åîéåçã áîéðå, öìí ðãéø áéåúø àúä..
Guest 23-Aug-2006 14:42
àäìï ãøåø
úîåðåú ðäãøåú, îîù àîï
àúä îåæîï ìá÷ø áàúø ùìé (ìîøåú ùäåà ìà áøîä ùìê...)
ãøåø
www.pbase.com/drorparker
Guest 31-Jul-2006 22:10
äéé ãøåø

ðàáã ìé äëúåáú ùìê

òãééï îúøâùú îäùéçä ùìðå

ãáåøä
Guest 16-Jul-2006 17:30
ãøåø
òáåãåú îãäéîåú, éù äøáä öìîéí èåáéí àáì áðéâåã ìñúí úîåðåú èåáåú, àúä áäçìè ðåúï äøâùä ùàúä îçåáø ìëì îä ùñåáá àåúê åàåäá àú ëì îä àúä øåàä ,åìëï äöéìåîéí éåöàéí áøîä ùì àîï
ëì äëáåã ,ùîçúé ìäëéø
òåîø

àúä îåæîï:http://www.pbase.com/omer_deutsch
יולי 24-Jun-2006 22:51
äúîåðåú ùìê ôùåè îòåìåú. àðé àåäáú àú äàåáéé÷èéí,àú äñâðåï,äöáòéí,äéãåú- àú äëì!
åâí àúä áòöîê ìà øò... ;)
עדנה 03-Jun-2006 06:26
ãøåøé àðé îîù âàä áê åáøâéùåú ùìê ìøàåú àú äëì áòéðééí ùì àîï àåäáú òãðä
Danielle 14-May-2006 19:19
àäáúé îàåã àú äîöâú
ëì úîåðä îãäéîä áôðé òöîä, òáåãä éôä..

ãðéàì
Guest 10-May-2006 17:20
äéé ãøåø
ëîå ùàîøúé ìê åàîùéê ìåîø ìê àúä îöìí îãäéí , ëì úîåðä äéà úàååä ìòéðééí
øåàéí ùéù ìê áñéñ îöåééï åàúä îééùí àåúå áëì úîåðä åúîåðä ùàúä îöìí
åâí äâìøéä áîúëåðú äçãùä ðøàéú îãäéîä
åëîå ùàðé àåîøú ìê úîéã úîùéê ìöìí ìäðåú îäöéìåí åìúú ìðå ìäðåú îäúîåðåú äðôìàåú åäîãäéîåú áéåôéï
òåôøä
Guest 30-Apr-2006 23:06
Fantastic images. It was a real pleasure visiting your galleries!
Tom Heim05-Apr-2006 19:05
Enjoyed perusing your work - you have a great eye and talent!
Amit M 01-Apr-2006 07:38
îàåã îøùéí
*Raven* 22-Mar-2006 14:39
hi there,,just wanted to say hi and that you have some fab pics...do you model....or just for yourself?? is very good. keep up the good work..
mati krimerma 10-Jan-2006 14:42
éåôé ùì âìøéåú - áäçìè î÷åø ìäùøàä áòé÷ø ìîä ùðåâò ìúîåðåú ñôåøè åîåèåøé÷ä.
àùúãì ìäúòãëï áäîùê

îúé
Guest 10-Dec-2005 22:17
úîåðåú îòåìåú åòáåãä èåáä îàåã - ëì äëáåã


àøé÷
www.arikleib.net.tc
Piotr Stankiewicz30-Oct-2005 13:06
Hi!

You have many great photos! I like your galleries although sure I wasn't able to view all photos. I'm adding you to favourites and I hope I will visit your galleries from time to time.

Regards
Piotr
gabi 23-Oct-2005 07:19
úîåðåú äâìéùä ôùåè îäîîåú åëê øåá äúîåðåú
úåëì ìñôø ìé äéëï öåìîå ?
ilunic muallem16-Oct-2005 15:38
äúååãòúé ìòáåãåúê ìôðé ëîä çåãùéí áôåøåí àéðèøðèé
îàæ àðé ìà îôñé÷ ìäéåú äîåí îòáåãåúê
îôòí ìôòí øó äøîä òåìä òåã îãøâä
ëê ùäéåí ìãòúé áöéìåîé ñôåøè àúä áøîä ùì àåîï
ëîåáï ùàùîç úîéã ìøàåú åìäðåú îòáåãåúê

àéìåðé÷
Guest 29-Sep-2005 21:47
Interesantes fotografías
Gracias por compartirlas
Saludos desde España
www.pbase.com/fgrsgcr