photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
carol j. phipps | profile | all galleries >> Galleries >> Enjoying the Hummingbirds tree view | thumbnails | slideshow

Enjoying the Hummingbirds

Hoping you can see
the joy I found in photographing these
tiny ballet dancers of the air at the cleftRock Retreat.
g9/64/603464/3/151380812.Ufk5edEM.jpg g9/64/603464/3/151380806.MMnsop7O.jpg g9/64/603464/3/151380803.9TKAoqko.jpg
g9/64/603464/3/151380813.xdMc4awG.jpg g9/64/603464/3/151381283.QRNh0E0A.jpg g9/64/603464/3/151380805.MhYGR9Wp.jpg
g9/64/603464/3/151380810.OdpiAcLB.jpg g9/64/603464/3/151381035.wtwss1KG.jpg g9/64/603464/3/151381270.0Z4GAPdm.jpg
g9/64/603464/3/151381032.a2DSHaaP.jpg g9/64/603464/3/151380800.iJnVuUSW.jpg g9/64/603464/3/151381037.xi3JSG1n.jpg
g9/64/603464/3/151380811.dTqKKP6m.jpg g9/64/603464/3/151381031.RvJNyU2r.jpg g9/64/603464/3/151381047.txRoK9FP.jpg
g9/64/603464/3/151381030.OlVRwS1r.jpg g9/64/603464/3/151381281.HUfFLxBA.jpg g9/64/603464/3/151381048.rtRoaOna.jpg
g9/64/603464/3/151380807.a1MgNfAn.jpg g9/64/603464/3/151380822.AdhViVPp.jpg g9/64/603464/3/151380821.fMquFGvM.jpg
g9/64/603464/3/151381025.9E2FfsGE.jpg g9/64/603464/3/151380814.DouWUneD.jpg g9/64/603464/3/151381041.S7BQ8l9n.jpg
g9/64/603464/3/151380815.YZcCWxoJ.jpg g9/64/603464/3/151380802.hghEkp53.jpg g9/64/603464/3/151381043.6Xic6jDk.jpg
g9/64/603464/3/151380816.3kyXmfnY.jpg g9/64/603464/3/151380809.SVL95lM7.jpg g9/64/603464/3/151381024.uVYY1RmS.jpg
g9/64/603464/3/151381274.2o4F9MEZ.jpg g9/64/603464/3/151381038.VNPcpCLz.jpg g9/64/603464/3/151381046.6AOAjHwf.jpg