photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
israel bardugo | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Francesco Sinibaldi 23-May-2019 15:55
La douceur d'une pensée.
( other version )

Assis dans les
ombres d'un chêne
millénaire j'observe
l'harmonie d'une
image lumineuse
et alors, quand
la lueur d'une
pensée se propose
dans l'esprit, je
rappelle son sourire...

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 27-Mar-2019 16:58
In the part of a melody...
( other version )

Near the ledge
of an ancient
farmhouse the
juvenile blackbird
is singing with
joy and this tender
happiness, like
a delicate breath,
touches the heaven
to cover the light
of a fugitive feeling...

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 10-Feb-2019 13:12
El futuro y los pensamientos.
( altra versione )

Como la fuerza
del viento que
regresa ligero
donando a la vida
el tenue color
de las hojas
mojadas, como
el llanto presente
del cansado pájaro
que se posa en
el barro y así
muere en silencio...

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 20-Dec-2018 16:47
Quand le son disparaît...
( other version )

En marchant sur
le sentier qui traverse
la douce campagne
je médite sur le présent
qui rappelle une
sensation: c'est très
agréable décrire
la lumière qui
couvre le passage
de la brise qui
retourne...

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 13-Oct-2018 12:35
In the purity of a dream.
( other version )

Modest and
eminent virtue,
when the sun
goes away
and a yellowing
leaf touches the
ground with a
delicate movement
I can hear, in the
forest, the timid
attraction to the
light of your fate.

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 19-Aug-2018 12:16
Dulzura de pasión.
( third version )

Me detengo en el
sendero y comprendo
en un instante que
la voz de la vida
se difunde en la
campaña trayendo
la gracia de una
flor encantada:
suavemente, como
el sol que refulge
en el pálido seto,
como el tímido
llanto de una rosa
cansada que refleja
el dulzor de una
luz pasajera...

Francesco Sinibaldi
Francesco Sinibaldi 11-Aug-2018 19:05
Dulzura de pasión.
( other version )


La voz de la vida
se difunde en
el campo trayendo
la gracia de una
flor encantada:
suavemente, como
el sol que regresa
en el pálido seto,
como el tímido
llanto de una rosa
cansada que refleja
el dulzor de una
luz pasajera...

Francesco Sinibaldi
laurent1517-Jul-2017 16:23
Really great photos !
Guest 09-Apr-2010 13:52
áøãåâå àúä òåùä ìé öîøîåøú òí äúîåðåú äàìä ëì ôòí îçãù !
Chaya's Mom 31-Mar-2009 15:01
Those are some stunning pictures. You rock!!
chava 17-Oct-2006 05:42
these photos are madhim! especially dear to me because i long to go back to eretz yisrael now. I suspect I will be sittin here for hours now...
ענת 27-Sep-2006 21:30
îîù ðäðúé îäúîåðåú
úîùéê òí æä- àúä èåá!
רוי 23-Aug-2006 13:38
àðà öåø òéîé ÷ùø á÷ùø ìäô÷ú àéøåòéí
שירי 18-Jul-2006 21:50
äúîåðåú îàåã éôåú åàðé àåäáú ùéù òéï îàåã àåîðåúéú
åéåöà ãáøéí îãäéîéí,äîùê ìäáéà ìðå òåã úîåðåú éôåú
ריקי 18-Jul-2006 12:33
îãäéí!!!! úîåðåú éôéôéåú,úôéñä îãäéîä ùì ø÷òéí, ø÷ çáì ëì äâ'éáøéù äæä, áøãåâå, îúé úòìä ëáø àú äàúø ä÷áåò? àéï ìðå ñáìðåú ìçëåú.
úåúç, ôùåè úåúç
Krissy 10-Jul-2006 17:57
Very good site, greate content !
hili 10-Jul-2006 10:42
äàúø öøéê ùéôåõ (æîðé æîðé, áñãø) åäúîåðåú îãäéîåú. ëîåê.
Nordy 09-Jun-2006 02:56
Very good site, greate content !
Nordy 08-Jun-2006 10:16
Really good site with easy navigation!Keep doin what you do.
curious 02-Mar-2006 20:19
ùàìä ìîä àçøé ëì úîåðä ùàúä òåùä àúä òåùä ëëä òí äøâì ëîå áòéèä ÷èðä?
Guest 01-Mar-2006 19:23
ôùåè îãäéí!! àéï îéìéí !! úîåðåú çãåú,áøåøåú,úîåðåú òí òåî÷ äîñôøåú ñôåø ùìí ììà îéìéí... æëåø àðçðå äééðå áéï äøàùåðéí ùâéìéðå àú äëùøåï äîãäéí äèîåï áê.òìä åäöìç! ãøê àâá äúîåðä ùì äîúôììéí áëåúì äéà "úîåðú äùðä" ìãòúé
îù' àôøâï îâãì äòî÷
dudu fisher 24-Feb-2006 13:50
ùìåí éùøàì
àðé îòáéø ìê àú äîééì ùìé ëîå ùãéáøðå..àùîç ìøàåú úîåðåú ùöéìîú. ùáú ùìåí ãåãå
Guest 10-Feb-2006 15:29
Your shots with the 10.5mm fisheye are some of the best fisheye work I've ever seen. In fact you've succeeded in showing how this lens, far from being a novelty, is actually organically suited to certain types of visualizations. Just a superb job.
Guest 31-Dec-2005 17:41
íáÈíá áÊá äÇÝÈÓ È ááääÇ ËÈÈí äÛãß í
ÑÈáÈÞÉ äáÇ íÇÊÚÝÞ íí á
íáÈíÒÈÓí
shneor 19-Dec-2005 21:32
lama kol hatmonot meugalot?
Guest 04-Dec-2005 20:22
mabrouk
sarit 22-Nov-2005 18:07
úîåðåú îéåçãåú, äøâòéí ùäåðöçå àãéøéí.
ëååðúé òì úîåðåú ääúðú÷åú.
äöéìåí àéëåúé åîåðöç áãéå÷ áæîï äðëåï, òåùä äøåùí ëàéìå ùäîöåìí ðúá÷ù ìòùåú îáò àå îáè åàæ äåðöçä äúîåðä. àáì áøåø äåà ùäãáøéí öåìîå îääååé ùì äîöåìîéí îáìé ìúëðï îøàù.
îï äñúí ùäöìí éåãò àú îéãú ëùåøéå åëùøåðå àáì úîéã ðçîã ìùåîò åì÷øåà æàú.
àæ ùîçúé ìëúåá.
îúðä âãåìä îäàì.
Guest 06-Nov-2005 15:36
éùøàì áøãåâå
îä áãéå÷ àîåøä ìäáéò äúîåðä ùì ëìé äîåäì òí äãí
ñúí îâòéì åìà ìòðéï
úëáã àú òöîê
Guest 05-Nov-2005 19:32
úîåðåú îàåã éôåú
äàúø ÷öú çùåê åìà îñåãø
ééùø ëç
רונן מלכה 08-Oct-2005 19:54
ìéùøàì äöéìåîéí ùìê îãäîéí åàúä ìà îîù öøéê àåúé ìãòú àú æä äîåï äöìçä áäîùê äãøê åìâáé äàúø àå îåùìí .
gidi 14-Sep-2005 10:22
ðäðúé ìàììà îäúîåðåú åîäòéï äîéåçãú,
àðé ñèåãðè ìöéìåí úåùá 'ééùåá ' áàæåø é-í,àí àúä öøéê àéæä òåæø öìí ,öìí âéáåé ìàøåòéí àå ìëì ãáø ,äééúé ùîç ùúéöåø ÷ùø âéãé 0522281861
Guest 06-Sep-2005 15:39
äúîåðåú îöåéðåú ëúîéã.
àáì àöìé îùåí îä äëì îñåáê åîòåøáá...
Guest 27-Aug-2005 19:38
áøãåâå, àçìä öéìåîéí!!! îìàé çï åùåôòéí öáòåðéåú!
úîùéê ìöìí àú äàîú.
אברהם 24-Aug-2005 20:40
àúø ðäãø úîåðåú îãäéîåú éù îä ììîåã îîê, úåãä òì äúîåðåú
Guest 24-Aug-2005 09:39
You help those of us who are away share and grasp the last week in Israel. Thanks. Execellent pictures.
Gבbor Kardos 24-Aug-2005 09:06
That's what happenned now it is not understandable for me. What will Israel get back for outgoing from Gaza???
Guest 23-Aug-2005 22:15
Nice and simple website
Pictures with information
4Law Team US
http://www.4law.co.il
S.Z.C usa 23-Aug-2005 09:46
this web site made me craing
amazing pix

what the hell going in israel
gayush 23-Aug-2005 01:40
àúø îãäéí úåãä òì äúîåðåú.. øéâùú àåúé...
øåàéí òìéê ùàúä öìí î÷öåòé
this website is owesome !! thanks for the briliant picture
you were realy making me feel like i was there
you are a good photographer
yossi goldberg 22-Aug-2005 20:48
beautiful picuters. they made me crying.
Guest 21-Aug-2005 22:34
òì ñéãøú äúîåðåú "ùîò éùøàì" áðååä ã÷ìéí àúä øàåé ìôøñ.
áëéúé åäúøâùúé.
çæ÷ îàã.
Guest 21-Aug-2005 14:27
îòðééï îàåã.

ìòåîú òùøåú äúîåðåú ùøàéúé åøéâùå àåúé òã ìãîòåú. äúîåðåú ëàï ðøàå ìé ãé îáåééîåú.

îéùäå éëåì ìäñáéø?
תל אביבית. 21-Aug-2005 13:49
îòåìåú. îä ùìà øåàéí áú÷ùåøú, àôùø ìäùìéí. ääðöçä äéà äãáø äçùåá.
Guest 21-Aug-2005 09:01
úîåðåú èåáåú, äúöåâä àöìé çùåëä îãé
אסתי 14-Aug-2005 22:03
úîåðåú îåöìçåú ëîå úîéã.
ëì äëáåã
מנחם סגל 12-Aug-2005 11:30
éôä îàåã.