photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
yosi aptekar | profile | guestbook | all galleries | recent
Type your message and click Add Comment
It is best to login or register first but you may post as a guest.
Enter an optional name and contact email address. Name
Name Email
help private comment
Svetlana Vasylyeva30-Apr-2007 17:58
Dear Yosi,
thank you very much for visiting my gallery.
Regards, Svetlana
Graham Tomlin09-Apr-2007 16:23
thank you for your visit from jas and i
Ian Dalgliesh31-Oct-2006 18:56
Thanks for your kind words.
Guest 27-Aug-2006 20:48
Thank you for commenting and voting on my Window gallery!
csmallari01-Aug-2006 15:26
Hi Yosi. Thank you again for dropping by my PAD gallery and for the kind comments. Have a wonderful day :-)
Guest 06-Jul-2006 16:31
Thanks, Yosi!
Guest 06-Jul-2006 15:49
I love all your galleries because a lot of varieties especially the Flower 2004 and Macro gallery.
Katie Chew30-Jun-2006 01:02
Thank you for your comment on the Clematis.
Manas Khan11-Jun-2006 16:46
Thanks for your appreciating comment on my photographhttp://www.pbase.com/artlessbeauty/image/61657749
Manas.
Guest 21-May-2006 17:29
Thanks so much for your continuing support!
Guest 19-May-2006 17:42
Thank you for your kind comments, Yosi!
Debbie B.12-May-2006 19:26
Thank you for your kind words about my flower picture. It is truly appreciated. :-)
Debbie
Guest 26-Apr-2006 14:49
Thanks ever so much on your comment, it means alot to me!
Guest 21-Apr-2006 18:15
Thank you for your kind comment on Window w a View!
Guest 17-Apr-2006 17:20
I'm glad you also liked Ring on Brick..Thanks again!
Guest 16-Apr-2006 15:09
Thank you for your nice comment on Angry Skies!
Marcia Colelli21-Mar-2006 20:04
Thank you so much for your comment on my flower. You also havea very intersting gallery of some unusual shots.
csmallari20-Feb-2006 23:36
Thank you so much for the positive comments regarding this photo ->http://www.pbase.com/image/56309133 . Appreciate it a lot. Have a great day :-)
Gul Chotrani04-Jan-2006 03:54
Yosi..... many thanks for all your nice comments in my Tibet/Nepal galleries - they're being constantly updated and still another 100 images to be posted over the weeks.
Gnter Borgemeister30-Dec-2005 06:22
Thanks for your kind comments o my galleries.
Best wishes for you and a very happy new year!
Guest 27-Oct-2005 18:35
Thanks Yosi for your nice comment on my image...
Guest 13-Jul-2005 15:55
hi there! thank you for visiting my site. Nice shots you got there & keep nurturing your art.
BruceLandry19-Jun-2005 18:08
Thank you as well, you have some very nice captures and high quality as well....
Guest 14-Jun-2005 20:28
Thank you, for your comment on my pad for today. It gave me an opportunity to come and visit your beautiful galleries, as well!
Guest 24-Apr-2005 07:51
Had a good look through your galleries Yosi, you have some very nice work.
Thanks for sharing
Guest 23-Mar-2005 04:07
I'm sorry I hit send twice to you so my message repeated.
Wonderful photo.
Richard Haas 20-Feb-2005 10:57
could you please contact me. Thanks in advance
shayela 08-Feb-2005 12:11
enjoyed your photos
a fellow aptekar, now in melbourne australia, do u live at ofer in israel?
Bo 11-Jan-2005 20:03
Hi Yosi

Please could you let me know if it would be possible to use your Authur 5 picture of a very sweet looking dog in an educational poster?

I look forward to your reply.

Kind regards,
Bo
Bo 11-Jan-2005 20:03
Hi Yosi

Please could you let me know if it would be possible to use your Authur 5 picture of a very sweet looking dog in an educational poster?

I look forward to your reply.

Kind regards,
Bo Hogg
david paz 10-Jan-2005 04:55
Hi

I have a business proposal for you. Please contact
ALON 22-Dec-2004 21:26
éåñé
òð÷ îãäéí åäëé çùåá î÷öåòé áéåúø
àðé îîù ùîç áùáéìê åî÷ååä ùúöìéç åúòìä
àìåï îäáð÷
Guest 12-Dec-2004 16:07
Hello Yosi,

Thanks for your kind comment and visit :) You have a very special collection of photographic works, very nice, expecially motion at night gallery. I would like to see more Isralli places.
Hien
sam boyd05-Dec-2004 06:45
some nicely executed nude shots.
enjoyed the visit.
best,
p/s
markvm10-Nov-2004 19:02
Yosi,
Thanks for commenting on my photo. I appreciate it very much.
Guest 08-Nov-2004 17:43
Thank you for your comment. Thank you for sharing too.
Joyce Moses 04-Sep-2004 13:25
Dear Yosi,
Enjoyed all your galleries, especially the family one. It was lovely seeing Jenny's family, her grandson is really very sweet. Would have loved to see Jenny too. You have tremendous talent (Why were you hiding it for so many years). Some of the pictures remind me of Emu uncle's work. You are following in your dad's footsteps and in right directon, continue your good work. I am sure you will reach great heights. I wish you success and good luck.
Joyce
28-Aug-2004 14:40


äé éåñé!

äàúø ùìê îøäéá, îøâù , ôùåè òð÷!!

àðé îñúëìú åðäðéú ùåá åùåá.

î÷ååä ùäéúä ìëí çåôùä ðäãøú,
ùúòùéø âí àú äàúø ,ùäåà ëáø áîåòãôéí ùìé!!


âéìé
16-Aug-2004 10:19
àäìï éåñé,
äøáä æîï ìà ðëðñúé ìàúø, çåôù àúä éåãò...
äöéìåîéí ðäãøéí
øåöéí ò å ã ! ! !
yosi aptekar05-Jul-2004 19:11
thank you very much for the comments
nora 05-Jul-2004 18:25
i saw all your photoes and i liked them very very much.
good luck to you.
Dan 16-Jun-2004 13:48
your sure a talent, keep your good Eye
on nudes.

as well your Famliy pics are realy sweet .

Keep cool
Jacob Abraham 09-Jun-2004 23:20
Good family pictures.
I took one look at Arie and thought noooo! That's an old guy! Where is the young fellow gone?
I could figure out Carmela's sisters but not their spouses or kids.
The art photos of Zefat are really good! I'll go through the other galleries later.
All the best,
Jacob.
08-Jun-2004 19:18
ìéåñé
äöéìåîéí îãäéîéí àðé ëáø ùòä áàúø
øåàä ùåá åùåá àú äöéìåîéí
àúä ëéùøåï äîùê ìöìí
04-Jun-2004 17:16
.àäáúé îàã àú äúîåðåú
äâìøéåú ùìê "òåùåú" çù÷ ìäéëðñ ùåá åùåá
.ìàúø åìäðåú îäöéìåîéí äéôéôééí
?îä òí öéìåîéí ðåñôéí îäáé÷åø äàçøåï áäåãå
30-Apr-2004 20:52
äéé éåñé
æå äéúä úâåáú àééì æàáé àðé ãåå÷à àäáúé àú úîåðåú äèáò. éôä éôä òìä åäöìç
Tami Zeevi 30-Apr-2004 20:50
hi yosi
your photoes are lovely (special the nudes)
Guest 26-Apr-2004 17:47
Interesantes fotos
Gracias por compartirlas
Saludos desde España
www.pbase.com/fgrsgcr
Guest 22-Apr-2004 17:52
i liked all your pictures.the picture with candles and idol takes me down memory lane
julie
Igal 10-Apr-2004 16:30
Hi Yosi

You are a very good photographer, I like many of your photos.

Igal
Costi Jacky 09-Apr-2004 16:13
Hi yosi
I went through our galleries and enjoyed the results.
I knew most of the pictures.

Keep adding more of your good work

best regards
Jacky