photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Albert Chou | profile | all galleries >> Galleries >> Yuan•法國農莊 tree view | thumbnails | slideshow

Yuan•法國農莊很高興第一次與Yuan合作
表現很棒喔~有受過專業訓練就是不太一樣
寒流來的陽明山辛苦妳了
光線昏暗的情況下~幾乎都在微光的環境下
只好iso一直往上啦~雜訊多~真無奈XD
一些畫面保留下來純粹當看感覺了:)

yuan_01.jpg
yuan_01.jpg
yuan_02.jpg
yuan_02.jpg
yuan_03.jpg
yuan_03.jpg
yuan_04.jpg
yuan_04.jpg
yuan_05.jpg
yuan_05.jpg
yuan_06.jpg
yuan_06.jpg
yuan_07.jpg
yuan_07.jpg
yuan_08.jpg
yuan_08.jpg
yuan_09.jpg
yuan_09.jpg
yuan_12.jpg
yuan_12.jpg
yuan_13.jpg
yuan_13.jpg
yuan_14.jpg
yuan_14.jpg
yuan_15.jpg
yuan_15.jpg
yuan_16.jpg
yuan_16.jpg
yuan_17.jpg
yuan_17.jpg
yuan_18.jpg
yuan_18.jpg
yuan_19.jpg
yuan_19.jpg
yuan_20.jpg
yuan_20.jpg
yuan_21.jpg
yuan_21.jpg
yuan_22.jpg
yuan_22.jpg
yuan_24.jpg
yuan_24.jpg
yuan_25.jpg
yuan_25.jpg
yuan_26.jpg
yuan_26.jpg
yuan_27.jpg
yuan_27.jpg
yuan_28.jpg
yuan_28.jpg
yuan_29.jpg
yuan_29.jpg
yuan_30.jpg
yuan_30.jpg
yuan_31.jpg
yuan_31.jpg
yuan_32.jpg
yuan_32.jpg
yuan_33.jpg
yuan_33.jpg
yuan_34.jpg
yuan_34.jpg
yuan_35.jpg
yuan_35.jpg
yuan_36.jpg
yuan_36.jpg
yuan_37.jpg
yuan_37.jpg
yuan_38.jpg
yuan_38.jpg
yuan_39.jpg
yuan_39.jpg
yuan_40.jpg
yuan_40.jpg
yuan_41.jpg
yuan_41.jpg
yuan_42.jpg
yuan_42.jpg
yuan_43.jpg
yuan_43.jpg
yuan_44.jpg
yuan_44.jpg
yuan_45.jpg
yuan_45.jpg
yuan_46.jpg
yuan_46.jpg
yuan_47.jpg
yuan_47.jpg
yuan_48.jpg
yuan_48.jpg
yuan_49.jpg
yuan_49.jpg
yuan_50.jpg
yuan_50.jpg
yuan_51.jpg
yuan_51.jpg
yuan_52.jpg
yuan_52.jpg
yuan_53.jpg
yuan_53.jpg
yuan_54.jpg
yuan_54.jpg
yuan_55.jpg
yuan_55.jpg
yuan_56.jpg
yuan_56.jpg
yuan_57.jpg
yuan_57.jpg
yuan_58.jpg
yuan_58.jpg
yuan_59.jpg
yuan_59.jpg
yuan_60.jpg
yuan_60.jpg
yuan_61.jpg
yuan_61.jpg
yuan_62.jpg
yuan_62.jpg
yuan_63.jpg
yuan_63.jpg
yuan_64.jpg
yuan_64.jpg
yuan_65.jpg
yuan_65.jpg
yuan_66.jpg
yuan_66.jpg
yuan_67.jpg
yuan_67.jpg
yuan_68.jpg
yuan_68.jpg
yuan_69.jpg
yuan_69.jpg
yuan_70.jpg
yuan_70.jpg
yuan_71.jpg
yuan_71.jpg
yuan_72.jpg
yuan_72.jpg
yuan_73.jpg
yuan_73.jpg
yuan_74.jpg
yuan_74.jpg
yuan_75.jpg
yuan_75.jpg
yuan_76.jpg
yuan_76.jpg
yuan_77.jpg
yuan_77.jpg
yuan_78.jpg
yuan_78.jpg
yuan_79.jpg
yuan_79.jpg
yuan_80.jpg
yuan_80.jpg
yuan_82.jpg
yuan_82.jpg
yuan_83.jpg
yuan_83.jpg
yuan_85.jpg
yuan_85.jpg
yuan_86.jpg
yuan_86.jpg
yuan_87.jpg
yuan_87.jpg
yuan_88.jpg
yuan_88.jpg
yuan_89.jpg
yuan_89.jpg
yuan_90.jpg
yuan_90.jpg